dr Agnieszka Sochal

e-mail: a.sochal@uw.edu.pl

Dyżur

w semestrze zimowym 2016/2017 – środa 11.00-12.00 i piątek 9.20-10.00

Al. Niepodległości 22, parter, pokój 9

w semestrze letnim 2016/2017 – wtorek 9.20 -10.00, pok. 9

Al. Niepodległości 22, parter, pokój 9

STOPIEŃ NAUKOWY:

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Frauen in der Friedensbewegung in den deutschsprachigen Ländern im Spiegel ihres literarischen und journalistischen Schaffens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

 

WYKSZTAŁCENIE:

studia doktoranckie w Instytucie Germanistyki UW w latach 2001-2006;

 

studia magisterskie w Instytucie Germanistyki UW w latach 1998-2001;

luty 2001 r. – uzyskanie tytułu magistra filologii germańskiej z wynikiem bardzo dobrym; tytuł pracy magisterskiej: Die Todeserscheinung im Werk Thomas Manns auf der Grundlage von Erzählungen

 

Studia Podyplomowe: Własność Intelektualna (Wydział Prawa i Administracji UW), ukończenie studiów z oceną bardzo dobrą, czerwiec 2011;

Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą (Akademia Podlaska, Wydział Zarządzania), obrona pracy podyplomowej czerwiec 2001, tytuł pracy podyplomowej: „Dyrektor szkoły – menedżerem oświaty”

 

PRACA ZAWODOWA:

 

od 1 października 2006 do dziś: wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, UKKNJN, UW;

od 1 października 2006 do 30 września 2011:  adiunkt w Instytucie Neofilologii, w Zakładzie Filologii Germańskiej Akademii Podlaskiej/Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym (od 2010) w Siedlcach;

od 1 października 2003 do 30 września 2006: asystent w Instytucie Neofilologii, w Zakładzie Filologii Germańskiej AP w Siedlcach;

październik 2000 – styczeń 2005: lektor języka niemieckiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach;

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

od 1.09.2016 – Zastępca Dyrektora CKNJO i EE

2008-2016 – zastępca Kierownika ds. studenckich w UKKNJN

Od 2008 r. do dziś – Pełnomocnik ds. Rekrutacji w CKNJO i EE

2011-2016 opiekun  programu MOST w UKKNJN

Od 2013 r. do dziś – Koordynator mobilności w UKKNJN

Członek Komisji Oceniającej CKNJO i EE w latach 2008-2016

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej UKKNJN

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej UKKNJN, ostatnio w roku 2015/2016 r.

Organizacja Dni Otwartych CKNJO i EE  w latach 2007-2016

Członek Wydziałowej Komisji Weryfikującej CKNJO i EE w latach 2015/2016 oraz 2016/2017

Udział w pracach Zespołu do spraw sylabusów specjalności nauczycielskiej w latach 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016

Udział w pracach Zespołu Wykładowców Centrum prowadzących zajęcia z przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w latach 2014/2015

10.2013-08.2016 – Członek zespołu CKNJO I EE do d.s. synchronizacji programu studiów odnośnie nauczycielskich treści kształcenia na głównej i dodatkowej specjalności językowej w przedmiotach psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych oraz odnośnie praktyk

Opiekun klubu dyskusyjnego w UKKNJN w latach 2010-2013

Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów w latach 2008-2012

Członek WKW CKNJO i EE od 2007 do dnia 13 stycznia 2012 r.

 Od 2007 r. do dziś – Recenzent prac licencjackich w UKKNJN

 

STYPENDIA:

 

Stypendia w ramach umów bilateralnych UW z Freie Universität Berlin, Universität des Saarlandes w Saarbrücken, Universität Wien oraz Johannes Gutenberg Universität w Moguncji:

 1. Berlin, 11.08-24.08.2008
 2. Saarbrücken, 16.08-31.08.2009
 3. Saarbrücken, 10.06-18.06.2010
 4. Berlin, 23.08-6.09.2010
 5. Saarbrücken, 22.06-30.06.2011
 6. Berlin, 15.08-30.08.2011
 7. Wiedeń, 18.06-24.06.2012
 8. Berlin, 13.08-27.08. 2012
 9. Saarbrücken, 31.05-8.06.2013
 10. Saarbrücken, 19.06-2.07.2014
 11. Moguncja, 3.07-14.07.2014
 12. Moguncja, 29.07-11.08.2015
 13. Moguncja, 19.07-01.08.2016

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Od 2006 r. do dziś prowadzenie zajęć dla studentów CKNJO i EE w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym:

PNJN

Realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego

Zajęcia Ogólnouniwersyteckie z Realioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego

Seminarium dyplomowe

Wstęp do literaturoznawstwa

Zarys literatury krajów niemieckiego obszaru językowego

Historia i kultura krajów niemieckiego obszaru językowego

Historia literatura krajów niemieckiego obszaru językowego

Lektorat B1

Lektorat B2

Szkolenie z Ochrony własności intelektualnej

 

DZIAŁALNOŚĆ AKADEMICKA:

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach LLP Erasmus:

Węgry, University of West Hungary (Apaczai Csere Janos Faculty), Győr 13.03-15.03.2012

Węgry, University of West Hungary (Apaczai Csere Janos Faculty), Győr 26.02-28.02.2013

Norwegia, Østfold University College, Halden 10.04-12.04.2013

Norwegia, Østfold University College, Halden, styczeń 2014

Węgry, University of West Hungary (Apaczai Csere Janos Faculty), Győr kwiecień 2015

Organizacja spotkań dla studentów UKKNJN w ramach spotkań międzykulturowych

we współpracy z Scalabrini Säkularinstitut, od 2012 r. do dziś

Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego UW – od 2011 r. do dziś

 

Udział w konferencjach:

Reprezentowanie CKNJO i EE w konferencjach i seminariach międzynawowych i krajowych, od 2007 r. do dziś

 1. Internationale Germanistenkonferenz an der Universität Tartu: „Germanistik als Kulturvermittler: Vergleichende Studien“, Tartu (Estonia) 17-20.04.2007 r., referat: Relevanz des internationalen Handelns bei der Vorbeugung der Konflikte: Internationale Friedensarbeit der deutschen und österreichischen Frauen (1914-1933)

  2. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość”, Drohiczyn 7-9.09.2007 r., referat: O reakcjach na obcość w literaturze niemieckojęzycznej XIX i XX wieku

  3. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: „Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych”, Wrocław 10-12.09.2007 r., referat: Praca z tekstami źródłowymi jako środek motywujący studentów

  4. Konferencja naukowa Uniwersytetu w Białymstoku: „Interdyscyplinarność w kształceniu nauczycieli języków obcych – mity i rzeczywistość”, Supraśl 26-27.09.2007 r., referat: Nauczanie historii w kształceniu nauczycieli języka niemieckiego

  5. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: „Nauczyciel języka obcego dziś i jutro”, Kalisz 8-10.09.2008 r., referat: Nauczyciel języka niemieckiego w krajach niemieckojęzycznych w XIX wieku

  6. Konferencja: „Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język, literatura, kultura”, Soczewka k. Płocka 18-19.05.2009, referat: „Nowa kobiecość” – O atrakcyjności dydaktyzacji dramatów okresu Republiki Weimarskiej

  7. Konferencja: „Współczesna edukacja kulturowa – oblicza, przemiany, perspektywy”, Akademia Podlaska, Siedlce 21-22.09.2009, referat: Podróż jako lekcja wielokulturowości- literatura podróżnicza pisarek niemieckich w XX w.

  8. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo człowieka a wartości”, Drohiczyn 7-9.09.2009 r., referat: Nauczanie języka obcego a wielokulturowość – wczoraj, dziś i jutro

  9. Sympozjum: „Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2009”, Wrocław, Wałbrzych 28-29.04.2010, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Referat: Recepcja twórczości Ingeborg Bachmann w Polsce

  10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „SOS Wioski Dziecięce i rodzinne formy opieki zastępczej – historia, stan obecny, perspektywy”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 13-14.12.2010. Referat: Wioski dziecięce wobec traumy dzieci z obszarów objętych działaniami wojennymi

  11. V Konferencja Naukowa: „Język – literatura – kultura. Konteksty glottodydaktyczne”, Płock 9-10.05.2011 r., referat: Język wpisany w miasto. Terézia Mora i Michael Wallner o zakorzenieniu i wyobcowaniu w przestrzeni miast

  12. II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ – BAJKI ŚWIATA”, Olsztyn 3-4.06.2011r. (WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE „BAJKA”), tytuł referatu: Bajka o dobrej i złej siostrze – czyli mit Kopciuszka żyje dalej – dwa utwory na tropie legendy o Kopciuszku – Vicki Baum „Ostrzega się przed sarnami” i Włodzimierz Perzyński „Prawdziwa bajka o Kopciuszku”

  13. Die Internationale Tagung: „Ost-West“, Słupsk 26-27.09.2011 r., referat: Zwischen Fiktion und Realität – Adrienne Thomas Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg

  14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „EDUKACJA KULTUROWA – oczekiwania i potrzeby”, Siedlce 26.09. 2011 r., referat: SOS Wioski Dziecięce wobec traumy dzieci z obszarów objętych działaniami wojennymi

  15. Ogólnopolska konferencja naukowa: „NOWE OPISANIE ŚWIATA. LITERATURA I SZTUKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRĘGACH ODDZIAŁYWAŃ”, Katowice 17-18.11.2011 r., referat: Pucki i Mifti, czyli dziewczęcy sposób opisania świata – wczoraj i dziś

  16. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet”, Toruń 25-26.04.2012 r., tytuł referatu: „Tutaj natura jest stale obecna i zawsze silniejsza niż ludzie.” – Annemarie Schwarzenbach spojrzenie na Azję Przednią

  17. Sympozjum Naukowe: „Refleksja w nauczaniu języka, literatury i kultury”, Płock 8.04.2013 r., (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Humanistycznych), tytuł referatu: Z doświadczeń niemieckich pacyfistów. Edukacja dla pokoju – kiedyś, dziś i jutro

  18. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: „Refleksja w uczeniu i nauczaniu języków obcych”, Wrocław 9-11.09.2013 r., referat: Kobieta w czerwonej sukience – lub niech przemówią obrazy. Film w nauczaniu języków obcych jako sposób pobudzania refleksji wśród studentów

  19. Międzynarodowa Konferencja: „Narratologische Perspektiven auf die Kinder- und Jugendliteratur, internationale wissenschaftliche Konferenz an der Hochschule Østfold”, Halden (Norwegia), 7.04.2014, temat: Zur Rolle des Erzählers in der Darstellung des Krieges in der Kinderjugendliteratur

  20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki”, Legnica, 24–25.04.2014, temat: Edukacja dla pokoju w cieniu wojen. Friedrich Wilhelm Foerster i Kurt Hahn na drodze do stworzenia moralnego ekwiwalentu wojny

  21. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją”, Warszawa, 24-25.05.2014 r., temat: Gorset vesrus strój reformowany czyli o pielęgnacji tradycji poprzez ubiór w Wiedniu na przełomie XIX/XX wieku

  22. Międzynarodowe Seminarium Naukowe: „Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności”, Siedlce 24-25.09.2014, temat wystąpienia: W świetle reflektorów i w ciemności rozpaczy – o blaskach i cieniach sławy tancerza. Baletnice i tancerki jako protagonistki powieści lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

  23. Konferencja: „Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów”, Wrocław, 15-16.11.2014, temat wystąpienia: Działalność Berthy von Suttner u progu I wojny światowej

  24. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej,  Ogólnopolska konferencja naukowa: „(Przed)Szkolne spotkania z lekturą”, Katowice, 20.11-21.11.2014, temat: Segregacja rasowa, emigracja, deportacja, Holocaust, Anschluss jako tematy literatury dla dzieci i młodzieży

  25. Ogólnopolska Konferencja: „Teatr jako miejsce spotkania: polsko-niemiecki transfer kulturowy”, Warszawa, 7.03.-8.03.2015, temat: Taniec jest przede wszystkim teatrem – o Teatrze Tańca Piny Bausch

  26. I Międzynarodowa Konferencja Online: „Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura”, Płock, 04.2015, temat: „Tutaj natura jest stale obecna i zawsze silniejsza niż ludzie.” – spojrzenie na Azję Przednią Annemarie Schwarzenbach oraz Idy Pffeifer

  27. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa”, Wrocław, 23–24.04.2015, temat: Laudacja jako teatr – z autoironią o literackiej sławie

  28. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: „Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce”, Warszawa, 7-9.11.2015, temat: Podróż jako lekcja wielokulturowości – Vicki Baum obraz Bali sprzed II wojny światowej

  29. Międzynarodowe Seminarium Naukowe: „PRAWDA I KŁAMSTWO W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE”, 17-18.09.2015, temat: Vicki Baum w świetle autobiografii i biografii

  30. Konferencja naukowa: „Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy”, Warszawa 24-25.10.2015, temat: Za mundurem panny sznurem – ubiór jako kwestia polityczna

  31. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Humanistyka a praktyczny profil kształcenia uniwersyteckiego w nauczaniu języka, literatury i kultury w warunkach obcokulturowych”, Warszawa 20-21.10.2015, temat: Filmy budują mosty

  32. IV Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu Różne odsłony kobiecych światów – Rozmaite oblicza kobiecej starości, Siedlce 1-2.03.2016 roku, organizator: Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, temat wystąpienia: „Nowa kobieta” a proces starzenia się

  33. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w ramach projektu „Literatura – Konteksty: Literatura a architektura”, Kraków, 16–17.04.2016, temat wystąpienia: Hotel jako przestrzeń w literaturze, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

  34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH”, Siedlce, 02-03.06.2016, temat wystąpienia: Mit Antygony w literaturze niemieckiej, organizator: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

  35. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety, Europa i świat”, Warszawa 21-23.10.2016, temat: Ich war ja nur ein Mädchen! Dressieren oder erziehen? Zu den Konzepten der Frauenbildung im ausgehenden 19. und Anfang des 20. Jahrhundert

 

Recenzje

 

 1. Recenzja książki: Katharina Kaminski (Hrsg.): Die Frau als Kulturschöpferin. Zehn biographische EssaysKönigshausen & Neumann Verlag, Würzburg 2000, 235 S. W: Studia Niemcoznawcze, Tom 24, Warszawa 2002.
 2. Recenzja książki: Anne Conrad, Kerstin Michalik (Hrsg.):Quellen zur Geschichte der Frauen. Bd. 3. Neuzeit. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1999, 458 S. W: Studia Niemcoznawcze,Tom 24, Warszawa 2002.
 3. Recenzja książki: Gabriele Saure, Gisela Schirmer (Hg.): Kunst gegen Krieg und Faschismus. 37 Werkmonografien. VDG, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften (Schriften der Guernica Gesellschaft, Bd. 11) Weimer 1999,   S. W: Studia Niemcoznawcze, Tom 25, Warszawa 2002.
 4. Recenzja książki: Florence Herve (Hg.): Geschichte der deutschen Frauenbewegung. PapyRossa Verlag, Köln 2001, 282 S. W: Studia Niemcoznawcze, Tom 25, Warszawa 2002.
 5. Recenzja książki: Piotr Krakowski: Sztuka Trzeciej Rzeszy. IRSA, Vienna 1992, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1994. Wydanie 1, wznowienie 2002, ss. 255. W: Studia Niemcoznawcze, Tom 26,Warszawa 2003.
 6. Recenzja książki: Marlene Dietrich: Nachtgedanken. Bertelsmann, München 2005, 1. Auflage, 190 S. W: Studia Niemcoznawcze, Tom 37, Warszawa 2008, S. 705-707.
 7. Recenzja książki: Ida Pfeiffer: Eine Frau fährt um die Welt. Die Reise 1846 nach Südamerika, China, Ostindien, Persien und Kleinasien. Hrsg. Von Gabriele Habinger, Promedia, Edition Frauenfahrten, Wien 2005, 334 S. W: Studia Niemcoznawcze, Tom 39, Warszawa 2008, S. 546-547.
 8. Bibliografia polskiej recepcji twórczości Ingeborg Bachmann 1980-2008. W: Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008. Bibliografia adnotowana. Pod redakcją Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej. Wydawnictwo Atut. Wrocław 2009, S. 20-27.
 9. Receznja tomu: Ilse Tielsch: Dorn im FleischAusgewählte GedichteCierń w ciele. Wiersze wybrane. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Krzysztof Huszcza. Mit einem Essay über Ilse Tielsch’ Poesie von Barbara Neuwirth. Dresden: Neisse Verlag, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2010. – ISBN 978-83-7432-673-5, ISBN 978-3-86276-009-1. 131 Seiten, W: Literarisches Österreich, 2/2011. Zeitschrift des Österreichischen Schrifsteller/innenverbandes, Wien, s. 46-48.