dr Przemysław Wolski

e-mailp.wolski@uw.edu.pl

Dyżur w semestrze letnim 2016/2017
wtorek: 12.00 – 13.00,  pok.9

Stopień naukowy:
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Wykształcenie:
stopień naukowy doktora przyznany 29.04.2008, temat rozprawy „Autonomia w procesie uczenia się języków obcych”
1983-1988 Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, studia magisterskie w zakresie filologii germańskiej

Praca zawodowa
1992 – teraz:
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
prowadzenie zajęć z dydaktyki przedmiotowej, dydaktyki ogólnej, wiedzy o akwizycji i nauce języków, seminarium dyplomowego, realioznawstwa, technologii informacyjnych, praktycznej nauki języka
2004 – teraz:
kierownik praktyk pedagogicznych
od 2016 – zastępca kierownika UKKNJN
2013-2014 – kierownik projektu „„Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym,  ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”
2012 – 2016 zastępca dyrektora CKNJOiEE
2004 – 2008 – zastępca kierownika UKKNJN
1996 – 1998 – zastępca dyrektora NKJN
2006-2012 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oprogramowania edukacyjnego „Edu-mobile s.c” – właściciel
1987 – 1992
XXV Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego, Warszawa
nauczyciel języka niemieckiego

Działalność akademicka:
28. 10. 2016  Instytut Germanistyki UW: Berufsbezogene und (inter)kulturelle Kompetenzen im deutsch-polnischen Kultur- und Wirtschaftsraum: GIP-Forschung aktuell – moderacja dyskusji „ Diskussion zu Curricula und deren Optimierungsmöglichkeiten“
06. 05. 2015 Konferencja Österreichischer Austauschdienst  Erasmus+ Jahrestagung – udział w dyskusji
07. 05. 2015 Konferencja Österreichischer Austauschdienst  Erasmus+ Hochschule konferencjach Erasmus+ Jahrestagung i Erasmus+ Hochschule – udział w dyskusji
25.03. 2014 Konferencja ORE „Język to twój paszport. Ucz się języków!” – referat „Zadania CKNJOiEE w projekcie”
6-8.04.2014 Konferencja „Narratologische Perspektiven auf die Kinder- und Jugendliteratur” Ostfold University College Halden (Norwegia)– referat „Literarische Texte im narrativen Ansatz des Anfängerunterrichts Deutsch  als Fremdsprache“
24-25.04.2014 Konferencja „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki” – Legnica– referat „Podejście narracyjne w nauczaniu języka niemieckiego na poziomie początkowym?”
27.11.2014 – I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej „Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych” – Warszawa– udział w dyskusji
9-11.09.2013 Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”, Wrocław – referat „Przedsiębiorczość w indywidualnych teoriach przyszłych nauczycieli języków obcych”
20-22 czerwca 2013 Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Sukces w glottodydaktyce” Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii – referat „Symulator interakcji ustnej – pomoc w samodzielnej pracy ucznia”
2012 Bielsko-Biała III Konferencja Naukowa WSEH „Współczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym” – udział w dyskusji
29-30.10.2009 –Wiedeń, Vocational Continuing Training and Lifelong Learning in Poland and Austria,– referat plenarny “Das System der beruflichen Weiterbildung in Polen”
7-9.09.2009 – Sosnowiec, Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Konferencja Krajowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Uniwersytet Śląski, referat „Indywidualne teorie na temat nauczania na odległość”
18-20.05.2009 – Konin, Mówienie w języku obcym –  sukcesy i porażki uczenia się i nauczania, Konfererencja PWSZ, referat „Narracja a mówienie w języku obcym – teoria i praktyka”
24 -26.04.2009 – Ustroń, Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Konferencja SJO Politechniki Śląskiej, referat „Nauczanie języka poprzez platformę e-learningową – spojrzenie konstruktywistyczne”
8-10.09.2008 – Kalisz, Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEOFILOLOGICZNEGO, referat „Wirtualna rzeczywistość – nowa perspektywa dydaktyki języków obcych?”
9-11.05.2007 – Konin, Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Konfererencja PWSZ, referat „Autonomia a konstruktywizm“
24-26.08.2006 – Bolzano, Mehrsprachigkeit in Europa: Erfahrungen, Bedürfnisse, Gute Praxis. Konferencja EURAC Bozen, referat „Sind Fremdsprachenlerner Konstruktivisten?”
15-17.06.2006 – Goeteborg, Światowy Kongres FIPLV, referat „Fächerübergreifendes Lernen mit Jugendlichen“

SPIS PUBLIKACJI
1991: Lekcja powtórzeniowa w procesie nauczania języka obcego w liceum ogólnokształcącym. Języki Obce w Szkole 3 (173). Str. 246-252
1992: Propozycja przeprowadzenia pierwszej lekcji języka niemieckiego LO. Języki Obce w Szkole 2 (177). Str. 168-171
1994: Deutsch kommunikativ (współautor – S. Malerius). Warszawa: WSiP (objętość – 111 stron, wkład własny 50%)
1995: Autonomiczne uczenie się języków obcych a komputery. Języki Obce w Szkole 3 (193). Str. 246-254
1997: Jak korzystać z podręcznika? W: Frattola, P. Constantino, R.: Włoski w 30 dni. Warszawa: REA/Langenscheidt/Humboldt. Str. 14-16
1997: Strategie uczenia się języków obcych w świetle koncepcji kognitywnej. W: Grucza,  F. / Dakowska, M. (red.): Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Str. 143-147
1999: Niemiecki w cztery tygodnie (współautorka – H. Rausch-Dyjas). Warszawa: REA (objętość – 231 stron, wkład własny 50%)
1999: Wohnen. Materiały do nauki języka niemieckiego dla młodzieży (współautorki – H. Rausch-Dyjas, E. Zawadzka). Warszawa: REA (objętość – 32 strony, wkład własny 50%)
1999: Landeskunde Schweiz. Umweltschutz. Materiały do nauki języka niemieckiego dla młodzieży. Warszawa: REA (objętość – 16 stron)
1999: Landeskunde Schweiz. Geographie. Materiały do nauki języka niemieckiego dla młodzieży. Warszawa: REA (objętość – 16 stron)
1999: Landeskunde Schweiz. Bevölkerung. Materiały do nauki języka niemieckiego dla młodzieży. Warszawa: REA (objętość – 16 stron)
1999: Landeskunde Schweiz. Tourismus. Materiały do nauki języka niemieckiego dla młodzieży. Warszawa: REA (objętość – 16 stron)
1999: Rola nauczania w uczeniu się języków obcych. Neofilolog 18. Str. 12 – 17
2000: Rola teorii subiektywnych w badaniach autonomii uczenia się języków obcych. Neofilolog 19. Str. 51 – 59
2001:  Autonomia w szkolnych programach nauczania języków obcych. W: Siek-Piskozub, T. red. European Year of Languages 2001. Poznań: FIPLV, UAM, PTN. Str. 229 – 238
2002: Ocenianie a autonomia w nauce języków obcych w świetle dydaktyki konstruktywistycznej. W: Wilczyńska red. Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. Poznań: UAM. Str. 175 – 182
2002: Fantastisch! 1, Język niemiecki dla gimnazjum (współautorzy: B. Karpeta-Peć, J. Peć). Warszawa: REA (objętość 150 stron, wkład własny 33%)
2002 – Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum. Warszawa: REA. (objętość 50 stron)
2003 – Fantastisch! 2, Język niemiecki dla gimnazjum (współautorzy: B. Karpeta-Peć, J. Peć) ). Warszawa: REA (objętość 150 stron, wkład własny 33%)
2004  – Fantastisch! 3, Język niemiecki dla gimnazjum (współautorzy: B. Karpeta-Peć, J. Peć) ). Warszawa: REA (objętość 150 stron, wkład własny 33%)
2004 – Mein Beruf 1, Podręcznik z ćwiczeniami dla zasadniczej szkoły zawodowej (współautorka M. Sosińska)
2007 – Teksty literackie w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego. (współautorka K. Nowakowska). W: Pawlak, M. / Fisiak, J. red.: Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji. Łódź: Wydawnictwo WSHE. str. 135-144
2008 – Początkujący nauczyciele języków obcych – zwiększanie szans na rynku pracy poprzez projekty Leonardo da Vinci. W: Jodłowiec, M. / Niżegorodcew, A. red.: Język a komunikacja 22. W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych. Kraków: Tertium. Str. 337-346
2008 – Mein Beruf, Moduł kształcenia zawodowego – fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Warszawa: REA
2008 – Autonomia a konstruktywizm. W: Pawlak, M. red.: Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? Poznań-Kalisz-Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM
2008 – Generacje E-learningu z perspektywy glottodydaktyki – od „elektronicznej tablicy” do wirtualnej rzeczywistości. W: Jaroszewska, A. / Torenc, M. red.: Kultury i języki – poznawać – uczyć się – nauczać. Księga jubileuszowa z okazji 65 urodzin Profesor Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik
2008 – Deutschunterricht in den polnischen Berufsschulen. Quadratur des Kreises oder … (współautorka M. Sosińska). W: Janoszczyk, J. i in. : Deutsch lernen und Lehren mit Lehrwerken. Lublin: UMCS
2008 – Samodzielna praca autonomicznych uczniów pod (zdalną) opieką nauczyciela. Języki Obce w Szkole nr 6, str. 158-166
2009 – My profession, Moduł kształcenia zawodowego – fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Warszawa: REA
2009 – Wirtualna rzeczywistość – nowa perspektywa konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych? W: Pawlak, M, i in.: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, PTN
2010 – Indywidualne teorie na temat nauczania na odległość. Neofilolog 34, str. 287-296
2011- Przewodnik metodyczny e-lektora. Język niemiecki. Warszawa: UW-COME
2011 – Edukacja dwujęzyczna w Polsce – język niemiecki. Języki Obce w Szkole 1/2011
2013 – Krótki wstęp do metodyki nauczania języka niemieckiego na platformie e-learningowej. Wybrane zagadnienia kształcenia z perspektywy glottodydaktyki. UW Instytut Germanistyki
2013 – Interakcja ustna – poważne wyzwanie: wykorzystajmy symulatory! Języki Obce w Szkole 04/2013
2015- Przedsiębiorczość w indywidualnych teoriach przyszłych nauczycieli języków obcych. W: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce. Wydawnictwo UW
2016 – Literarische Texte im narrativen Ansatz des Anfängerunterrichts Deutsch als Fremdsprache. W: Współczesne trendy w rozwoju edukacji i nauki w kontekście interdyscyplinarnym. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej. Częstochowa- Użhorod
2016 – Rola autonomii we współczesnej edukacji językowej. W: Tkatchuk, M.; Zimomrya, I. (red.): ПЕРВІСНІСТЬ ЖИТТЄВИХ ЗМАГАНЬ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК НА ПОШАНУ доктора філологічних наук, професора,академіка Академії наук Вищої школи України МИКОЛИ ЗИМОМРІ. Kijów – Drohobycz

Sprawozdania
1995: Bericht über die bisherige Tätigkeit des Polnischen Deutschlehrerverbandes. Hallo Deutschlehrer! 2. Str. 16
1995: Bericht von der 1. Konferenz des Polnischen Deutschlehrerverbandes. Hallo Deutschlehrer! 2. Str. 15
1995: I Ogólnopolska Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Języki Obce w Szkole 6 (196). Str. 535 – 538
1996: Veranstaltungen der Lokalsektionen des Polnischen Deutschlehrerverbandes. Hallo Deutschlehrer! 3. Str. 16

Ważniejsze tłumaczenia i opracowania
Kirst, H. H. (1994): Bez ojczyzny. Warszawa: Interart (objętość – 254 strony)
Brough, S. (1997): Langenscheidt – rozmówki angielskie. Warszawa: REA/Langenscheidt (objętość – 291 stron)
Trinei, L. (1998): Langenscheidt – rozmówki włoskie. Warszawa: REA/Langenscheidt (objętość – 291 stron)
Frattola, P. Constantino, R. (1997): Włoski w 30 dni. Warszawa: REA/Langenscheidt/Humboldt (objętość – 288 stron)
Trinei, L. (1998): Langenscheidt – rozmówki włoskie. Warszawa: REA/Langenscheidt (objętość – 291 stron)
Funk, H. / Keller, S. / Koenig, M. / Mariotta, M. / Scherling, T. (1998): Sowieso. Język niemiecki dla młodzieży. Poradnik metodyczny dla nauczyciela 3. Warszawa: REA/Langenscheidt (objętość – 184 strony)
MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung (1999): Podstawy obróbki CNC. Warszawa: REA
Müller, M. Rusch, P. i in. (2000): Moment mal! Język niemiecki dla młodzieży i dorosłych. Poradnik metodyczny 2, 3.  Warszawa: REA/Langenscheidt (objętość 320 str.)
Fieguth, R. (2000): Literatura polska w Niemczech lat 1956-1968. W: Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej. Izabelin: Świat Literacki (objętość 19 stron)
Fieguth, R. (2000): Stanisław Ignacy Witkiewicz: o wzajemnym stosunku teorii i praktyki dramatu. W: Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej. Izabelin: Świat Literacki (objętość 15 stron)
Grinbergs, R i in. (2008): Multilingual Glossary – Phrase Book for Railway Staff. Riga: Valodu macibu centrs (objętość  53 strony)

STYPENDIA I GRANTY
1991 – Internationaler Deutschlehrerkursus – Pädagogische Hochschule Leipzig
1995 – Fortbildungsseminar für polnische Lektoren und Lehrer – Robert Bosch Stiftung, Eberhard-Karls-Universität Tübingen