PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW MOST

PROGRAM MOST
Program Mobilności Studentów
REGULAMIN PROGRAMU

Program Mobilności Studentów Most jest nową formą studiowania, prowadzoną 9 lat przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Socrates. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Warunki studiowania w programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 r. Na wniosek UKA KRUP trzykrotnie go zmieniła. Pierwsza istotna zmiana dotyczyła długości okresu studiowania w innej niż macierzysta uczelni, druga momentu, w jakim student może rozpocząć studia w tym Programie. W pierwszym przypadku wydłużono możliwość studiowania z 1 do 2 semestrów, w drugim i trzecim umożliwiono wcześniejsze studiowanie w ramach tego programu. Studiujący na jednolitych studiach magisterskich oraz student studiów I stopnia może w nim uczestniczyć po ukończeniu drugiego semestru studiów a student II stopnia po ukończeniu pierwszego semestru.
Wszystkie uczelnie uczestniczące w programie przyjmują i wysyłają studentów. Do najczęściej wybieranych przez studentów należą – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański. Pierwsze trzy przyjmują około 60 % ogółu uczestniczących w Programie.
Do najbardziej mobilnych należą studenci: prawa, psychologii, socjologii i politologii. Właśnie na tych kierunkach liczba chętnych przekracza liczbę miejsc zgłoszonych przez uczelnie. Jeśli zwiększenie liczby oferowanych miejsc nie jest możliwe, macierzyste uczelnie decydują, którzy spośród jej studentów mają zostać zakwalifikowanie na te miejsca, a którym można zaproponować inny ośrodek. Wyniki kwalifikacji są zamieszczane na stronie internetowej UKA. Zainteresowanie programem jest duże i liczba uczestniczących w nim studentów z semestru na semestr rośnie. Zarówno KRUP, jaki i będąca jej organem UKA, jest zainteresowana szerszym niż dotychczas udziałem studentów z kierunków matematyczno – przyrodniczych i chemicznych.

Zasady studiowania

Podstawą studiowania w Programie jest indywidualna organizacja studiów. Student po zakończeniu drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich, studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia może przez semestr lub dwa studiować w innej niż macierzysta uczelni. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni. Studenci mogą: wybrać semestr na kierunku, na którym studiują lub na innym kierunku, wybrać przedmioty na wybranym kierunku lub przedmioty prowadzone na całej uczelni, a także wybrać jeden przedmiot a pozostałe przedmioty zaliczyć w macierzystej uczelni. Student nie przenosi się do innej uczelni – odbywa tylko część studiów poza macierzystą, stąd też zachowuje w swojej uczelni prawa i obowiązki.
Student zachowuje prawo do pomocy materialnej na macierzystej uczelni. Uczelnie w miarę możliwości mają gwarantować prawo do miejsc w domach studenckich.
Regulamin oraz ofertę z miejscami do studiowania znaleźć można na stronach internetowych Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej – Program Mobilności Studentów http://www.uka.amu.edu.pl/ oraz w broszurze informacyjnej o Programie MOST, dostępnej w działach dydaktyki w macierzystych uczelniach. Na stronie internetowej znajduje się także formularz wniosku, którego wypełnienie wymusza zachowanie drogi służbowej (wniosek kierowany jest do rektora macierzystej uczelni za pośrednictwem dziekana i za pośrednictwem rektora uczelni przyjmującej trafia do dziekana odpowiedniego wydziału na tej uczelni). Na stronie internetowej zamieszczone są także wzory formularzy do ewentualnego wykorzystania porozumienia o programie zajęć oraz wykazu zaliczeń, z których student może skorzystać.
Na zakończenie studiów w innej niż macierzysta uczelni, student otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie Programu.

Tryb postępowania

1. Uczelnie zgłaszają liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, na które mogą przyjąć studentów.
2. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna opracowuje zbiorczą informację o tych miejscach i rozsyła do uczelni uczestniczących w programie.
Informacja o miejscach zamieszczona jest także na stronie internetowej UKA. Oferta ta jest ogłaszana raz w roku (15 kwietnia) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (30 października).
3. W oparciu o tę ofertę studenci składają wnioski w swoich macierzystych uczelniach i za ich pośrednictwem przesyłają do Biura Komisji.
4. Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej kojarzy wnioski z ofertą miejsc i kieruje studentów do odpowiednich uczelni, informując o rozdziale miejsc uczelnię przyjmującą studenta, uczelnię macierzystą studenta oraz samego studenta. Biuro wskazuje kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za MOST w uczelni przyjmującej.
5. Po otrzymaniu decyzji UKA student jest zobowiązany uzgodnić ze swoimi władzami program jaki zamierza zrealizować w innej uczelni. Decyzja o studiowaniu w ramach tego Programu jest możliwa tylko w ramach indywidualnej organizacji studiów stąd też student wyjeżdżający do innej uczelni winien uzyskać aprobatę dla zaproponowanego programu. Dziekan, realizując zadania uczelni w zakresie kształcenia, winien zadbać, aby cele związane z kształceniem zostały osiągnięte.
Zadaniem uczelni przyjmującej jest stworzenie warunków, aby student mógł uzgodniony program zrealizować.

Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST

1. Istota i cel kształcenia w systemie mobilności studentów

1.1. System mobilności studentów, zwany dalej programem MOST, jest nową ofertą kształcenia w uniwersytetach polskich.
1.2. Program MOST jest adresowany do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym niż macierzysty uniwersytet.
1.3. Student tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie.
1.4. W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu SOCRATES.

2. Założenia i organizacja programu

2.1. Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, wszystkich kierunków studiów realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich.
2.2. W organizacji programu uczestniczą następujące uniwersytety:

Uniwersytet Śląski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Zielonogórski
Papieska Akademia Teologiczna
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

2.3. Sprawy formalne i organizacyjne studentów programu, wynikające z Porozumienia Uniwersytetów Polskich, prowadzi właściwy uniwersytet.
2.4. Kandydaci na semestralne lub roczne studia w danym roku akademickim wyłaniani są wg następujących zasad:
– Uniwersytety zgłaszają do Biura UKA w terminie do 30 marca oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów. Do 15 kwietnia Biuro UKA rozsyła zbiorcze zestawienie miejsc. Do 15 maja uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym i letnim, do 30 listopada w semestrze letnim.
– Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna podejmie decyzje o rozdziale miejsc odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia, informując o tym zainteresowane uczelnie.
2.5. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MEN-u i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
2.6. Uniwersytety przyjmujące studentów zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.

3. Studenci programu MOST

3.1. Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.
3.2. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni.

4. Program studiów

4.1. Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
4.2. Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez studenta.
4.3. Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.
4.4. Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania jednego tylko przedmiotu pozostałe punkty kredytowe student musi uzyskać w macierzystej uczelni.
4.5. Wybrany program powinien być zaliczany przez dziekana wydziału uniwersytetu, w którym student odbywa semestralne studia.

5. Zaliczenie semestru

5.1. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
5.2. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danego uniwersytetu.
5.3. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.

REKRUTACJA

Wypełnij kwestionariusz i przedstaw go Dziekanowi/Kierwnikowi/Dyrektorowi ds. Studenckich do zaopiniowania.
Zaopiniowany kwestionariusz złóż w Biurze Spraw Studenckich (Pałac Kazimierzowski pok. 21) u Koordynatora Programu MOST w UW – pani Marty Jastrzębskiej do dnia 8 maja 2009 r. w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub całoroczny, bądź do 30 listopada, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Do wypełnionego formularza możesz dołączyć również dodatkowe informacje na swój temat opisujące szczególne osiągnięcia związane z wybraną przez Ciebie dziedziną studiów.
Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

WZORY NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

Wniosek składany przez studentów pragnących uczestniczyć w Programie [!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
Wzór porozumienia w sprawie programu zajęć [!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
Wzór wykazu zaliczeń [!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Lista miejsc na kierunkach studiów oferowanych przez poszczególne uczelnie w ramach Programu MOST w roku akademickim 2009/2010 [!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1.Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl).
Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.
2.Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi
ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
3.Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Marcie Jastrzębskiej (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21). Masz na to czas do 18 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 3 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora
w formie PDF do systemu IRK MOST.
4.Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz
do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl),
na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany.
Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW (http://samorzad.uw.edu.pl/o-samorzadzie/sklad-zarzadu/sekcja-mobilnosci-i-wspolpracy-zagranicznej.html)