MISJA CKNJOIEE UW

UCHWAŁA NR 63

RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Misji, strategii i koncepcji kształcenia Centrum

Rada Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zatwierdzenie Misji, strategii i koncepcji kształcenia Centrum, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Misja Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

1.Misją Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW jest wykształcenie kreatywnych i refleksyjnych dwuprzedmiotowych nauczycieli języków obcych, wyposażonych w kompetencje w zakresie językowo-dydaktycznym, wychowawczym i społecznym, komunikacyjnym, informacyjno-medialnym, a także w zakresie podejść pluralistycznych związanych z językami i kulturami, którzy świadomie wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom edukacyjnym w Polsce, w Europie i na świecie.

Tak ukierunkowane kształcenie umożliwi absolwentom przyszłe zatrudnienie i mobilność zawodową oraz prowadzenie prac badawczych i eksperckich w dziedzinie nauczania języków obcych i edukacji europejskiej.

2.W misję CKNIOiEE UW wpisuje się także kształcenie ustawiczne nauczycieli języków obcych realizowane poprzez prowadzenie studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych.

3. Misją Centrum, jest także aktywny udział w kształceniu językowym studentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z innymi jednostkami UW prowadzącymi lektoraty, w sposób odpowiadający standardom edukacyjnym oraz zapewniający absolwentom nie tylko nabycie umiejętności akademickich w języku obcym ale także płynne wchodzenie w rynek pracy.

4.Za swój cel CKNJOiEE UW uważa także udział w przygotowywaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego do wymagań współczesnej dydaktyki szkoły wyższej w zakresie podwyższania jej kwalifikacji językowych i umiejętności dydaktycznych niezbędnych przy prowadzeniu zajęć w języku obcym.

5.Innym ważnym celem Centrum, jest prowadzenie badań naukowych i eksperckich w dziedzinie nauczania języków obcych, upowszechnianiespołecznie wiedzy o nauczaniu i uczeniu się języków obcych w uczelni, w regionie i w Polsce, przy współpracy z ośrodkami realizującymi podobne zadania w kraju i za granicą oraz rozpowszechnianie najlepszych sposobów działania w praktyce nauczania języków obcych.

6.Centrum dba także o rozwijanie stałych i silnych związków z regionem w dziedzinie nauczania języków obcych: ze szkołami wszystkich szczebli, ze stowarzyszeniami/towarzystwami naukowymi i zawodowymi oraz z instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami.

7. Misją Centrum jest także wychowywanie studentów Centrum poprzez propagowanie postawy tolerancji, doskonalenia umiejętności współpracy i postaw obywatelskich, a także dążenie do ukształtowania postaw interkulturowych, opartych na wzajemnym poznaniu i poszanowaniu różnorodności językowej i kulturowej.

Ważnymi aspektami wspomagającymi realizację Misji CKNJOiEE UW są:

A) Dbałość naszej Uczelni o jakość nauczania języków obcych

B) Kontynuowanie przez Centrum oraz stałe dalsze rozwijanie wypracowanego i wprowadzonego po raz pierwszy Polsce w roku 1990 trzyletniego „równoległego” modelu kształcenia nauczycieli języków obcych, integrującego wysokiej jakości kształcenie nauczycielskie (zawodowe) w jego teoretycznej i praktycznej części z kształceniem akademickim oraz stałe zachowywanie między nimi właściwej proporcji i równowagi.

C) Wychowawcza wartość nauki języków obcych i promowanie etycznych podejść w środowisku akademickim Centrum.

Strategia Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

1.1 Rys historyczny

W roku 1990 stworzono nowy, ogólnokrajowy, trzyletni system kształcenia nauczycieli. W Uniwersytecie Warszawskim powstały w tymże roku trzy odrębne jednostki kształcące nauczycieli języków obcych: Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego i Nauczycielskie Kolegium Języka Niemieckiego. Dnia 1 lipca 1998 roku na wniosek Władz Rektorskich, z połączenia trzech kolegiów językowych powstało Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, które w listopadzie 2003 r. rozszerzyło program kształcenia o moduł dotyczący tematyki europejskiej i zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW (CKNJOiEE UW). Zmianie uległy również nazwy kolegiów na: Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UKKNJA), Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF), Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (UKKNJN) -w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym Polskiej Klasyfikacji Edukacji.

Od roku akademickiego 2006/2007 Centrum zajmuje stabilne miejsce w strukturze Uniwersytetu Warszawskiego jako jednostka podstawowa niebędąca wydziałem, co gwarantuje jej dalszy dynamiczny rozwój.

W wyniku wejścia w życie nowelizacji uchwały Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 17 stycznia 2012r., od roku akademickiego 2012/2013 wprowadzono w Centrum nowy model kształcenia nauczycieli języków obcych uwzględniający metodologię krajowych ram kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego i dostosowany do zapisów nowych standardów kształcenia nauczycieli.

1.2 Zakres kształcenia

Obecnie Centrum prowadzi trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku nauczanie języków obcych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym), a jego podstawowym celem działania jest dwuprzedmiotowe kształcenie nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego dla potrzeb placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa stopnia podstawowego (I i II etapu edukacyjnego), oraz lektorów i wykładowców w szkołach językowych.

Nowy, wdrażany od roku 2012/2013 w Centrum model kształcenia sformułowany w języku efektów kształcenia i dostosowany do zapisów nowych standardów nauczycielskich kontynuuje tzw. „równoległy” trzyletni model kształcenia nauczycieli języków obcych, którego założeniem jest zapewnienie z jednej strony wysokiego poziomu nauczania przedmiotów merytorycznych/filologicznych, a z drugiej solidne teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela do pracy w zawodzie.

Ważnym elementem kształcenia przyszłych nauczycieli języka obcego w Centrum jest poszerzona o perspektywę europejską zakres kształcenia realizowany poprzez obligatoryjny „Moduł europejski” prowadzony we współpracy z Centrum Europejskim UW od roku 2003. Umożliwia on absolwentom Centrum nie tylko odnalezienie się w przestrzeni edukacyjnej krajów unijnych ale także w ramach tego modułu prowadzone są zajęcia z edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, realizujące w praktyce priorytety edukacyjne Unii Europejskiej.

1.3. Strategia CKNJOiEE UW

1.3.1 Cele kształcenia

1. Głównym celem strategicznym CKNJOiEE UW jest tworzenie/budowanie precyzyjnie określonej i rygorystycznie wprowadzanej w procesie realizacji programu kształcenia nauczycieli języków obcych kultury jakości, rozpoznawalnej przez studentów UW, szkoły, instytucje oraz rynek pracy, która ma prowadzić do uzyskania przez Centrum statusu jednostki UW o bardzo dobrej reputacji. Oznacza to, że trzyletnie dwuprzedmiotowe studia pierwszego stopnia prowadzone w Centrum od roku 2012/2013 w nowym kształcie, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języków obcych w ośrodkach przedszkolnych i szkołach stopnia podstawowego zostaną w oparciu o wysoką jakość kształcenia pozytywnie ocenione przez kandydatów na studia, jako studia dające zarówno kwalifikacje jak i przygotowanie do kontynuowania edukacji na studiach II stopnia, zostaną pozytywnie ocenione przez szkoły i inne instytucje które będą zabiegać o zatrudnienie naszych absolwentów oraz ze względu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania dwóch przedmiotów (dwóch języków obcych lub języka obcego i przedmiotu „Historia i społeczeństwo” studia te zdobędą przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Ten cel chcielibyśmy osiągnąć już w roku 2015 po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia

Zachodzące ważne przemiany w szkolnictwie wyższym na świecie i w Polsce a więc i w Uniwersytecie Warszawskim, takie jak wdrażanie procesu bolońskiego, nowa organizacja kształcenia, rozszerzanie oferty edukacyjnej, pojawiające się wyzwania globalizacji i społeczeństwa informacyjnego, dążenia do zwiększania mobilności studentów i pracowników uczelni pociągają za sobą zasadnicze zmiany celów edukacyjnych.

W konsekwencji realizacja głównego celu strategicznego Centrum, jakim jest zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia ma charakter wielowymiarowy i wiąże się ściśle z płynną realizacją wielu różnych aspektów funkcjonowania jednostki, takich jak konieczność stałego doskonalenia i rozwijania programów studiów w zgodzie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, planami polityki językowej Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, celami i rekomendacjami ustanawianymi przez Radę Europy i Unię Europejską oraz szybkim wdrażaniem najnowszych badań naukowych i ekspertyz w dziedzinie nauczania języków obcych.

2. Równie ważnym i naturalnie uzupełniającym główny cel strategiczny jakim jest uzyskanie przez Centrum statusu jednostki o bardzo dobrej akademickiej reputacji w kształceniu nauczycieli języków obcych w Uniwersytecie i w regionie, jest dalsze rozwijanie i dbałość o jakość kształcenia ustawicznego nauczycieli języków obcych, które jest realizowane poprzez prowadzenie studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) oraz bogatą ofertę studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych. Prowadzone przez Centrum studia niestacjonarne i podyplomowe, wychodzą naprzeciw i spełniają oczekiwania praktykujących nauczycieli języków obcych i przyszłych adeptów zawodu wpisując się czytelnie w Proces Boloński jako formowanie kompetencji uczenia się przez całe życie (life-long learning).

Zakładamy że studia niestacjonarne (zwłaszcza studia zaoczne) ze względu na dwuprzedmiotowe kształcenie wysokiej jakości będą interesujące dla kandydatów na studia, tym bardziej że od roku 2014/2015 planujemy regularne ich częściowe prowadzenie na wszystkich typach zajęć w formie e-learningu i obniżenie ich kosztów.

Zamierzamy, w większym stopniu niż dotychczas, reklamować naszą bogatą ofertę studiów podyplomowych wśród czynnych nauczycieli języków obcych w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych i podobnie jak na studiach niestacjonarnych od roku 2014/2015 wprowadzić częściowo zajęcia w formie e-learningu i obniżyć ich koszty

Przed rokiem 2014/2015 planujemy także przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy rynku edukacyjnego pod względem zakresu wymaganych obecnie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wymaganych do przygotowania do zawodu nauczycieli języków obcych, w celu opracowania jeszcze szerszej i bardziej konkurencyjnej oferty studiów podyplomowych.

3. Innym ważnym celem wynikającym z faktu i przywileju, że Centrum, jako jedna z sześciu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, jest uprawnione do prowadzenia lektoratów w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO), jest doskonalenie kształcenia i rozszerzanie oferty lektoratowej w zakresie nauczania języka angielskiego, języka francuskiego i języka niemieckiego dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, tak aby odpowiadała ona Misji UW, potrzebom studentów i wymaganiom rynku pracy. Stała i ścisła współpraca Centrum z Pełnomocnikiem Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych na UW umożliwia realizację tych zadań.

Dbałość o jakość oferty lektoratowej i stałe jej rozszerzanie, także w dziedzinie prowadzonych przez Centrum wspólnie z COME e-lektoratów jest-priorytetem jednostki, ponieważ wychodzi naprzeciw potrzebom studentom Centrum i studentom UW, obciążonym często nadmiernie zajęciami stacjonarnymi, a zobowiązanych ustawowo do osiągania umiejętności językowych w zakresie języka obcego (niebędącego specjalnością kształcenia) określonych dla poziomu B2 ESOKJ.

Od roku 2013/2014 w Centrum, ze względu na dwuprzedmiotowość kształcenia językowego, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych studentów – przyszłych nauczycieli dwóch języków obcych – wprowadziło do swojej oferty lektoratowej dodatkowo lektoraty dedykowane z języka angielskiego (w tym e-lektoraty dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych), języka francuskiego i języka niemieckiego.)

W roku 2012/2013 Centrum prowadziło 6 lektoratów stacjonarnych, 3 e-lektoraty i jeden kurs internetowy (w sumie 19 grup), natomiast w roku 2013/2014 oferta Centrum będzie obejmować 8 lektoratów stacjonarnych, 3 e-lektoraty i jeden kurs internetowy dla przewidywanych 31 grup, z czego w ośmiu grupach będą to lektoraty dedykowane.

4. Za ważny i zgodny ze Strategią UW cel strategiczny uznajemy także prowadzenie studiów w całości w języku obcym.

Strategia Uniwersytetu Warszawskiego zakłada stałe umiędzynarodawianie uczelni, a więc także kształcenie w przyszłości znacznie większej liczby cudzoziemców, jednak na przeszkodzie stoi przede wszystkim zbyt mała liczba kursów i pełnych programów studiów oferowanych w językach obcych, w tym w języku angielskim.

W Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UKKNJA) planujemy i przygotowujemy się do prowadzenia studiów w całości w języku angielskim (najpóźniej od roku akademickiego 2014/2015). Dotyczy to także studiów podyplomowych prowadzonych przez UKKNJA.

W Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF) i Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (UKKNJN) planowane jest zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w języku głównej specjalności.

Od roku akad. 2014/2015 planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych CLIL w języku niemieckim i francuskim.

Dążenie do umiędzynarodawiania studiów w Centrum jest realizowane także poprzez aktywny udział w wielu projektach międzynarodowych.

5. Ważnym elementem strategii Centrum jest dążenie do stałego rozwijania coraz ściślejszej współpracy z innymi jednostkami UW.

Od roku 1993 współpracujemy z Centrum Europejskim UW przy prowadzeniu zajęć w ramach ‘Modułu Europejskiego; ze Szkołą Języków Obcych i COME oraz innymi jednostkami UW (JPLami) przy prowadzeniu lektoratów stacjonarnych i e-lektoratów. Od 2012/2013 z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, które prowadzi dla naszych studentów moduł dodatkowej specjalności nauczycielskiej: nauczanie drugiego przedmiotu „Historia i społeczeństwo”.

Aktywny udział Centrum w działalności uczelni i współpraca z innymi wydziałami jest także realizowana poprzez oddelegowanie przez JM Rektora reprezentantów Centrum do Rady Koordynacyjnej d/s Certyfikacji Biegłości Językowej, Rady Uniwersytetu Otwartego UW, przewodniczenie Radzie Programowej Szkoły Języków Obcych oraz uczestnictwo w Komisjach Senackich.

6.Centrum planuje także aktywnie partycypować w przygotowaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu do wymagań współczesnej dydaktyki szkoły wyższej w zakresie podwyższania jej kwalifikacji językowych i umiejętności dydaktycznych niezbędnych przy prowadzeniu zajęć w języku obcym.

Udział Centrum w zakresie podwyższania kwalifikacji językowych i umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UW niezbędnych przy prowadzeniu zajęć w języku obcym będzie realizowany przez powiększenie oferty studiów podyplomowych w zakresie kształcenia językowo-przedmiotowego w języku niemieckim i francuskim. Od roku akad. 2014/2015 planowane jest uruchomienie podyplomowych studiów CLIL w języku niemieckim

(obecnie Centrum ma w ofercie „Studia podyplomowe dla nauczycieli i nauczycieli akademickich w zakresie nauczania po angielsku przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i artystycznych”) oraz prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej tych studiów skierowanej do innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzenie kursów doskonalenia umiejętności dydaktycznych dla prowadzących zajęcia w językach obcych nauczycieli akademickich UW i certyfikowanie umiejętności zdobytych w tych kursach.

Za szczególnie istotne dziedziny doskonalenia Centrum uznaje także tworzenie publikacji naukowych w językach obcych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu na poziomie akademickim oraz znajomość metodologii i metodyki nauczania na odległość

7. Innym ważnym celem Centrum, jest upowszechnianie społeczne wiedzy o nauczaniu i uczeniu się języków obcych w uczelni, w regionie i w Polsce, przy współpracy z ośrodkami realizującymi podobne zadania w kraju i za granicą oraz rozpowszechnianie najlepszych sposobów działania w praktyce nauczania języków obcych.

Włączając się w realizację nowych celów edukacji w Europie, Centrum podejmuje aktywną współpracę, wypracowuje wspólne cele i dzieli się doświadczeniami z ośrodkami realizującymi podobne zadania w Polsce i za granicą, do których należą jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, jednostki innych uniwersytetów i szkół wyższych, jednostki zagranicznych uniwersytetów i szkół wyższych o podobnym profilu działalności lub prowadzące działalność wspierającą edukację językową, stowarzyszenia i towarzystwa naukowe, instytuty badawcze, oraz ośrodki doskonalenia zawodowego. Szczególne znaczenie Centrum przywiązuje do zacieśniania współpracy z ośrodkiem Rady Europy, Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, a w Polsce z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Upowszechnianie wiedzy o nauczaniu i uczeniu się języków obcych przez Centrum jest realizowane poprzez naukowe, eksperckie i popularyzatorskie publikacje kadry nauczycieli akademickich Centrum, organizowanie i udział w konferencjach, prowadzenie i udział w projektach krajowych i europejskich związanych z nauczaniem języków obcych, organizowanie i prowadzenie szkoleń doskonalenia umiejętności dydaktycznych dla nauczycieli i opiekunów praktyk w szkołach (mentorów), prowadzenie autorskich kursów w Uniwersytecie Otwartym UW.

Rozpowszechnianie przez Centrum najlepszych sposobów działania w praktyce nauczania języków obcych (‘good practice’) jest realizowane poprzez praktyki wychowawcze i dydaktyczne odbywane przez studentów Centrum w szkołach,[1] szkolenie opiekunów praktyk w szkołach (mentorów) – począwszy od semetru letniego roku akad. 2013/2014 planujemy przeszkolić 45 osób, rekomendację pracowników do pełnienia funkcji rzeczoznawców do spraw podręczników w ministerstwie właściwym do spraw oświaty i wychowania, rekomendację pracowników do tworzenia materiałów egzaminacyjnych na zlecenie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, CKE i innych jednostek odpowiedzialnych za certyfikację kompetencji językowych, oraz stałą modyfikację realizowanego programu studiów w odniesieniu do treści, form pracy oraz sposobu organizacji i prowadzenia praktyk, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom wobec szkól i oczekiwaniom społecznym w stosunku do zatrudnianych w nich nauczycieli.

8. Rozwijanie stałych i silnych związków z regionem w dziedzinie nauczania języków obcych: ze szkołami wszystkich szczebli, ze stowarzyszeniami/towarzystwami naukowymi i zawodowymi oraz z instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami.

W istniejącej obecnie sytuacji na rynku edukacyjnym, badania naukowe, ekspertyzy i nauczanie w szkołach wyższych, w tym także w Uniwersytecie Warszawskim powinny w większym niż dotychczas stopniu być przydatne społecznie i nie oderwane od gospodarki i rynku pracy.

Centrum dąży do stworzenia takich powiązań z regionem, dzięki którym uzyskiwać będzie informacje o oczekiwaniach instytucji samorządowych, społecznych i gospodarczych. W związku z tym konieczne jest nie tylko ciągłe aktualizowanie podstawowych informacji o ofercie naukowej, edukacyjnej i eksperckiej Centrum, ale będziemy także podejmować wysiłki w celu bardziej precyzyjnego zdefiniowania zapotrzebowania społecznego na jego najbardziej oczekiwaną na rynku edukacyjnym formę usług.

W tym zakresie Centrum korzysta nie tylko z prowadzonych prze Biuro Karier UW badań nad karierami absolwentów, ale także z bogatych doświadczeń ze współpracy z bardzo dużą liczba szkół województwa mazowieckiego i innymi placówkami oświatowymi przede wszystkim poprzez realizację praktyk opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych oraz Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy poprzez realizację wspólnych projektów edukacyjnych.

Centrum planuje poszerzanie współpracy z instytucjami i podmiotami gospodarczymi poprzez przystępowanie do projektów innowacyjnych w zakresie nauczania języków obcych, poprzez promowanie edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej oraz stworzenie oferty szkoleń dedykowanych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

Koncepcja kształcenia realizowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

1.Koncepcja kształcenia w Centrum jest kontynuacją wypracowanego i wprowadzonego po raz pierwszy w Polsce w roku 1990 trzyletniego „równoległego” modelu kształcenia nauczycieli języków obcych, ocenianego pozytywnie w Polsce i za granicą, który równolegle wiąże kształcenie ogólne z przygotowaniem pedagogicznym i pozwala na efektywną integrację teorii z praktyką i jest ściśle powiązany z praktyką nauczycielska w szkole.

2.Gwarantem realizacji tego zróżnicowanego, dwutorowego modelu kształcenia jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich Centrum pełniąca funkcję „nauczycieli nauczycieli” (teacher trainers), zarówno typowo akademicka, rozwijająca się naukowo, zapewniająca wysoki poziom nauczania przedmiotów merytorycznych, (która realizuje programy swoich dyscyplin orientując je na potrzeby przyszłych nauczycieli języków obcych), jak również kadra pedagogów i nauczycieli praktyków, doświadczonych dydaktyków w dziedzinie nauczania języków obcych, których zadaniem jest solidne przygotowanie przyszłego nauczyciela do pracy w zawodzie.

3.Realizowany w Centrum model kształcenia jest stale rozwijany i dostosowywany do zmieniających się ustawowych regulacji prawnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i standardów nauczycielskich oraz oczekiwań rynku edukacyjnego.

A)I tak, za ważny element kształcenia nauczycieli języków obcych uznaliśmy poszerzenie go o perspektywę europejską. W roku 2003 we współpracy z Centrum Europejskim UW został obligatoryjne wprowadzony obligatoryjny „Moduł Europejski” i w konsekwencji została zmieniona nazwa jednostki na obecną.

Umożliwia on absolwentom Centrum nie tylko odnalezienie się w przestrzeni edukacyjnej krajów unijnych ale także w ramach tego modułu studenci Centrum przygotowywani są do wprowadzania elementów edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej do programów szkolnych, realizując w praktyce rekomendacje edukacyjne Rady Europy i Unii Europejskiej.

Od roku 2006/2007 elementy edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej są także wprowadzane w komponencie „Konteksty współczesnej edukacji” na studiach podyplomowych prowadzonych w Centrum w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych.

B)Obecnie obowiązujący i realizowany od roku 2012/2013, nowy model kształcenia nauczycieli języków obcych w Centrum, dostosowany jest zarówno do zapisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jak i nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela z 17 stycznia 2012r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, opis programu kształcenia nauczycieli języków obcych w Centrum, uwzględniając metodologię Krajowych Ram Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego, sformułowany jest w języku efektów kształcenia, to znaczy przedstawia wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu danego cyklu kształcenia.

Uwzględnia on też zapisy zawarte w nowych standardach nauczycielskich, w których znacząco zwiększona została rola psychologii edukacyjnej i nowoczesnej myśli pedagogicznej (uwzględniającej przyszłą pracę zawodową absolwentów) oraz stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas pracy ze studentami.

C) Jednocześnie, zgodnie z zapisami w nowych standardach, zostało uwzględnione zróżnicowanie etapów/szczebli edukacyjnych w odniesieniu do treści pedagogicznych i dydaktycznych oraz został wprowadzony podział na praktyki opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne. Te zmiany realizują postulaty ekspertów i zalecenia unijne dotyczące kształcenia nauczycieli języków obcych i wychodzą naprzeciw zwiększającym się wymaganiom co do nabywanych przez przyszłych nauczycieli kompetencji.

D)Istotną zmianą w nowych standardach w odniesieniu do studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Centrum jest zapis zawężający zakres kształcenia, który jest obecnie ukierunkowany na przygotowanie do nauczania języka obcego w przedszkolach i szkolnictwie stopnia podstawowego (dla I i II etapu edukacyjnego), a nie jak dotychczas do pracy we wszystkich typach szkół.

E) W zgodzie z najnowszymi tendencjami europejskimi i zapisami w nowych standardach, Centrum w nowym programie kształcenia wprowadza obligatoryjnie i promuje kształcenie nauczycieli dwuprzedmiotowych. Kształcimy zarówno nauczycieli dwóch języków obcych [przedmiot główny: angielski, francuski lub niemiecki; drugi przedmiot angielski, francuski lub niemiecki do wyboru] lub nauczycieli jednego języka obcego i przedmiotu „Historia i społeczeństwo”.[2]

4. Przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuowania kształcenia.

4.1.Ważne zmiany w programie kształcenia w CKNJOiEE UW:

Nowy program kształcenia nauczycieli języków obcych w Centrum sformułowany w języku efektów kształcenia uwzględniametodologię Krajowych Ram Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego[3]. Uwzględnia on też zapisy zawarte w nowych standardach nauczycielskich, w których znacząco zwiększona została rola psychologii edukacyjnej i nowoczesnej myśli pedagogicznej (uwzględniającej przyszłą pracę zawodową absolwentów) oraz stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas pracy ze studentami. Pozytywną jego cechą jest zdecydowane odejście od unifikacji treści pedagogicznych i dydaktycznych na rzecz większego zróżnicowania etapów/szczebli edukacyjnych oraz wprowadzenie podziału na praktyki wychowawcze i dydaktyczne.

W odniesieniu do studiów pierwszego stopnia prowadzonych w specjalizacji nauczycielskiej kształcących nauczycieli języków obcych został zawężony zakres kształcenia, który jest obecnie głównie ukierunkowany na przygotowanie do nauczania w przedszkolach szkolnictwie stopnia podstawowego (dla I i II etapu edukacyjnego), a nie jak dotychczas do pracy we wszystkich typach szkół.

Jednocześnie obowiązujące obecnie standardy nauczycielskie, zgodnie z rekomendacjami unijnymi, pozwalają na poszerzenie zakresu kształcenia nauczycielskiego o przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć), umożliwiając dwuprzedmiotowe kształcenie nauczycieli języków obcych w Centrum.

4.2. Przewidywane możliwości zatrudnienia:

Dostosowując się do obowiązujących regulacji prawnych i wychodząc naprzeciw zwiększającym się wymaganiom co do nabywanych przez przyszłych nauczycieli kompetencji, zgodnie z najnowszymi tendencjami europejskimi, Centrum w nowym programie kształcenia wprowadza i promuje w niewielkim stopniu realizowane obecnie w Polsce regularne kształcenie nauczycieli dwuprzedmiotowych.

W trzech kolegiach wchodzących w skład Centrum, Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego i Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego kształcimy zarówno nauczycieli dwóch języków obcych [przedmiot główny: angielski, francuski lub niemiecki; drugi przedmiot angielski, francuski lub niemiecki do wyboru] lub nauczycieli jednego języka obcego [przedmiot główny angielski, francuski lub niemiecki] i przedmiotu „Historia i społeczeństwo”.

Silna rekomendacja unijna dotycząca konieczności upowszechniania nauczania dwóch języków obcych w systemie szkolnym, przekłada się na konieczność zapewnienia odpowiedniego, wysokiego poziomu kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych. Zakładamy, że ze względu na wczesny start językowy już w przedszkolach (wspierany obecnie przez programy pilotażowe i eksperymentalne), jak również proces systemowego wdrażania nauczania języka obcego od I etapu edukacyjnego i planowane ustawowo wydłużanie okresu kształcenia językowego (planowane jest wprowadzenie obowiązkowej nauki drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym) wychodzimy naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, gwarantując ośrodkom przedszkolnym oraz szkolnictwu stopnia podstawowego stały dopływ brakującej już dzisiaj kadry refleksyjnych, kompetentnych, wyposażonych w wiedzę i kwalifikacje dwuprzedmiotowych nauczycieli.

Kształcenie do nauczania dwóch przedmiotów oraz rozwijanie kompetencji samokształcenia i kształcenia ustawicznego zapewni absolwentom Centrum korzystną pozycję i mobilność na rynku pracy. Istotną rolę odgrywa też przygotowanie studentów do roli specjalistów w dziedzinie nauczania na odległość. Odbywa się to nie tylko poprzez zajęcia z przedmiotu „technologia informacyjna”, ale przede wszystkim poprzez zastosowanie nauczania z wykorzystaniem e-learningu docelowo na wszystkich zajęciach prowadzonych w Centrum.

Uzyskane efekty kształcenia umożliwiają także absolwentom Centrum nauczanie na kursach językowych dla potrzeb miasta Warszawy i gminy (także w formie e-learningu) oraz dzięki znajomości szeroko rozumianej problematyki unijnej, tworzenie unijnych programów edukacyjnych nie tylko dla potrzeb szkół, w których nauczają, ale także dla instytucji pożytku publicznego i Unii Europejskiej oraz na kursach ukierunkowanych na kształcenie dla potrzeb zawodowych.

4.3. Kontynuowanie kształcenia:

1. Absolwenci CKNJOiEE UW są bardzo dobrze przygotowani do kontynuacji edukacji na wybranych studiach wyższych II stopnia:

a) na filologiach obcych, nie tylko w specjalizacji nauczycielskiej, ale także we wszystkich innych specjalizacjach

b) na wszystkich studiach humanistycznych i społecznych.

2.Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów Centrum oraz nauczycielom języków obcych ze stopniem licencjata, czynimy przygotowania organizacyjne i kadrowe dla stworzenia i uruchomienia studiów II stopnia, które wydają się być niezbędnym uzupełnieniem naszej oferty dydaktycznej, ponieważ zapewni ona absolwentom kwalifikacje do nauczania języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych.


[1] Centrum współpracuje ściśle z ponad 220 szkołami z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego, w których studenci Centrum odbywają praktyki, tak więc spełnia ważną rolę autentycznego „łącznika” Uniwersytetu ze szkolnictwem wszystkich szczebli.

[2] Moduł dodatkowej specjalności nauczycielskiej: nauczanie drugiego przedmiotu „Historia i Społeczeństwo” jest prowadzony we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

[3] 21 listopada 2012r. Centrum zostało laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jedna z trzech jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które opracowały najlepsze programy kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, przeznaczone do realizacji od roku akademickiego 2012/2013 i które wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia).