WAŻNE DOKUMENTY

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym [zobacz]
Statut UW [zobacz]
Regulamin Studiów na UW [zobacz]
Szczegółowe zasady studiowania w CKNJOiEE [zobacz]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [zobacz]

„Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego” [zobacz]

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) [zobacz]

Sylabus krok po kroku. Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. [zobacz]