O Centrum

Podstawowa jednostka organizacyjna niebędąca wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego,
1.Do 30 września 2012r.: Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku filologia w zakresie nauczania języka angielskiego, języka francuskiego i języka niemieckiego .
2. Od 1 października 2012r.: Studia pierwszego stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym, dwuprzedmiotowe na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania dwóch języków obcych [przedmiot główny: nauczanie języka angielskiego, języka francuskiego lub języka niemieckiego, drugi przedmiot, nauczanie języka angielskiego, języka francuskiego lub języka niemieckiego do wyboru] lub nauczanie jednego języka obcego [przedmiot główny: nauczanie języka angielskiego, języka francuskiego lub języka niemieckiego] i przedmiotu Historia i społeczeństwo (przedmiot ten jest prowadzony we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i nauk Politycznych UW).

Historia
W roku 1990 stworzono nowy, ogólnokrajowy, trzyletni system kształcenia nauczycieli. W Uniwersytecie Warszawskim powstały w tymże roku trzy odrębne jednostki kształcące nauczycieli języków obcych: Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego i Nauczycielskie Kolegium Języka Niemieckiego. Dnia 1 lipca 1998 roku na wniosek Władz Rektorskich, z połączenia trzech kolegiów językowych powstało Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, które w listopadzie 2003 r. rozszerzyło program kształcenia o moduł dotyczący tematyki europejskiej i zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej (CKNJOiEE). Zmianie uległy również nazwy kolegiów na: Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UKKNJA), Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF), Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (UKKNJN) (w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym Polskiej Klasyfikacji Edukacji).
W związku z nowelizacją uchwały Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 17 stycznia 2012r., od roku akademickiego 2012/2013 wprowadzono w Centrum nowy model kształcenia nauczycieli języków obcych sformułowany w języku efektów kształcenia (uwzględniając metodologię krajowych ram kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego) i dostosowany do zapisów nowych standardów nauczycielskich.

Zakresy kształcenia
1. Centrum prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku nauczanie języków obcych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym).
Podstawowym celem działania Centrum jest kształcenie nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego (do 30 września 2012r) dla potrzeb szkolnictwa wszystkich szczebli tzn. dla I, II, III i IV etapu edukacyjnego.
Od roku 2012/2013 jest to dwuprzedmiotowe kształcenie nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego dla potrzeb placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa stopnia podstawowego (dla I i II etapu edukacyjnego), oraz lektorów i wykładowców w szkołach językowych.
Wdrażany w Centrum trzyletni (nazywany równoległym) model kształcenia nauczycieli języków obcych opiera się na integracji programu akademickiego z zawodowym, zapewniając z jednej strony wysoki poziom nauczania przedmiotów merytorycznych/filologicznych, a z drugiej solidne teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela do pracy w zawodzie, przy zachowaniu miedzy tymi dwoma modułami kształcenia właściwej proporcji i równowagi.
Centrum współpracuje ściśle z ponad 216 szkołami warszawskimi, w których studenci Centrum odbywają praktyki, tak więc spełnia ważną rolę autentycznego „łącznika” Uniwersytetu ze szkolnictwem wszystkich stopni edukacyjnych.
Ważnym elementem kształcenia przyszłych nauczycieli języka obcego w Centrum jest poszerzona o perspektywę europejską oferta kształcenia realizowana poprzez obligatoryjny „Moduł europejski” prowadzony we współpracy z Centrum Europejskim UW. Umożliwia on absolwentom Centrum nie tylko odnalezienie się w przestrzeni edukacyjnej krajów unijnych ale także w ramach tego modułu rozwijany jest komponent interkulturowy promujący różnojęzyczność, realizujący w praktyce priorytety edukacji Unii Europejskiej.
2. Centrum, jako jedna z sześciu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, jest uprawnione do prowadzenia lektoratów w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO). Prowadzi lektoraty dla studentów Centrum i studentów innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego od roku od roku akademickiego 2001/2002.
3. Centrum prowadzi dodatkową specjalność nauczycielską – nauczanie drugiego języka obcego od roku akademickiego 2004/2005 (zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami :ustawą: Prawo o Szkolnictwie Wyższym i standardami kształcenia nauczycieli). Centrum otrzymało dwukrotnie środki finansowe na prowadzenie dodatkowej specjalności nauczycielskiej dla studentów studiów stacjonarnych (od Ministra Edukacji i Sportu w roku 2004 oraz Ministra Edukacji i Nauki w roku 2005) w drodze konkursu na najlepszy projekt studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej. W związku ze zmianą przepisów ostatni nabór na Studia Dodatkowej Specjalności miał miejsce w roku 2011/2012. W związku z obowiązującymi od roku 2012/2013 przepisami, w roku 2012/2013 rekrutacja na te studia została zawieszona.
4. Od roku akademickiego 2005/2006 Centrum prowadzi Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej. Oferuje potencjalnym słuchaczom cztery rozdaje studiów podyplomowych:
1. Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
2 Studia Podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
3. Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do wczesnoszkolnego nauczania języków obcych w specjalnościach: język angielski, język francuski, język niemiecki oraz
4. Studia podyplomowe dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich w zakresie nauczania po angielsku przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i artystycznych [zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning )]
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym od roku 2012/2013 programy kształcenia na tych studiach umożliwiają uzyskanie przez słuchaczy co najmniej 60 punktów ECTS i są sformułowane w języku efektów kształcenia . Określony został także sposób ich weryfikowania i dokumentacji.

Studenci
Liczba studentów CKNJOiEE utrzymuje się od wielu lat na tym samym wysokim poziomie. W roku akademickim 2012/2013 w Centrum studiuje 1001 studentów, z tego: 642 w UKKNJA, 163 w UKKNJF i 196 w UKKNJN.
Kadra oraz czytelne wpisanie się w Proces Boloński
Centrum zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich. Profesjonalna kadra to duży potencjał Centrum, który zaowocował wieloma międzynarodowymi konferencjami, wymianami i wspólnymi projektami z partnerami zagranicznymi. Ważnym elementem tego dorobku są nowoczesne materiały dydaktyczne do nauczania języków obcych.
Silną stroną jednostki jest też prowadzenie eksperckich prac dotyczących oceny jakości kształcenia nauczycieli, a także stałe dostosowywanie wypracowanego w Centrum równoległego modelu kształcenia nauczycieli do potrzeb polskiego systemu szkolnictwa i obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.
Centrum wpisuje się także czytelnie w Proces Boloński ze względu na rozwiązania strukturalne i edukacyjne. Prowadzi studia pierwszego stopnia kształcące nauczycieli trzech języków obcych Już od roku 2004 Centrum kształci opcjonalnie także nauczycieli dwóch języków obcych (jeden z języków jako przedmiot główny, drugi jako dodatkowy). Od roku 2012/2013 kształcenie dwuprzedmiotowe jest w Centrum kształceniem obligatoryjnym. Prowadzi studia niestacjonarne i podyplomowe, które cieszą się zainteresowaniem i spełniają oczekiwania praktykujących nauczycieli i przyszłych adeptów zawodu wpisując się w life-long learning W ramach ‘Modułu Europejskiego’ przygotowuje przyszłych absolwentów do podejmowania pracy nauczyciela języka obcego w krajach unijnych oraz zapoznaje ich z promowanymi przez Unię Europejską nowymi kierunkami kształcenia językowego.

Współpraca międzynarodowa
W okresie powstawania nauczycielskie kolegia językowe otrzymały ogromną pomoc międzynarodową instytucji krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wsparcie to dotyczyło również możliwości odbywania staży przez kadrę nauczycielską oraz jej uczestnictwa w wielu projektach edukacyjnych Unii Europejskiej. Obecnie Centrum rozwija współpracę międzynarodową w ramach licznych programów edukacyjnych, m.in. w ramach programu ERASMUS. Co roku zwiększa się liczba studentów zagranicznych studiujących w Centrum i naszych studentów odbywających staże zagraniczne. Powiększa się także liczba staży zagranicznych nauczycieli akademickich Centrum i tych odbywających się w Centrum.

Akredytacja
Przekształcenie trzech kolegiów językowych UW w jedną podstawową jednostkę organizacyjną, mającą te same cele kształcenia oraz bardzo podobne programy nauczania, okazało się być rozwiązaniem optymalnym, umożliwiającym lepsze ich funkcjonowanie w strukturze uniwersyteckiej i ich szybszy rozwój. Efektem wspólnych działań pro-rozwojowych i pro-jakościowych Kierownictwa Centrum, Kadry nauczającej i Studentów jest dwukrotne przyznanie Centrum akredytacji ( w maju 2005 r. oraz w maju 2011r.) przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Konsekwencją tych działań jest także zachowanie przez Centrum stabilnego miejsca w nowej strukturze Uniwersytetu Warszawskiego, które utrzymało status podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, niebędącej wydziałem (w zgodzie z ustawą: Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 i nowym Statutem UW), umożliwiający dalszy rozwój jednostki.

Nowy model kształcenia nauczycieli języków obcych w Centrum wprowadzony od roku 2012/2013
21 listopada 2012r. Centrum zostało laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jedna z trzech jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które opracowały najlepsze programy kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, przeznaczone do realizacji od roku akademickiego 2012/2013 i które wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia.
Nowy model kształcenia nauczycieli języków obcych w Centrum obowiązujący i wprowadzony od roku 2012/2013, dostosowany jest zarówno do zapisów znowelizowanej ustawy ‘Prawo o szkolnictwie wyższym jak i nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela z 17 stycznia 2012r.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami opis programu kształcenia nauczycieli języków obcych w Centrum, uwzględniając metodologię krajowych ram kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego, sformułowany jest w języku efektów kształcenia, to znaczy przedstawia wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu danego cyklu kształcenia. Jednocześnie poprzez dostosowanie programu kształcenia do nowych standardów nauczycielskich zwiększona została rola psychologii edukacyjnej i nowej myśli pedagogicznej uwzględniająca, w większym niż dotychczas stopniu przyszłą pracę zawodową absolwentów.
Także w odniesieniu do studiów pierwszego stopnia prowadzonych w specjalizacji nauczycielskiej kształcących nauczycieli języków obcych został zawężony zakres kształcenia, który jest obecnie ukierunkowany na przygotowanie do nauczania do pracy w przedszkolach i szkolnictwie stopnia podstawowego, a nie jak dotychczas do pracy we wszystkich typach szkół. Ważnym elementem nowego programu jest stałe rozszerzanie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas pracy ze studentami.
Wprowadzone zmiany programowe umożliwiają większe zróżnicowanie treści programowych dla poszczególnych etapów edukacyjnych/szczebli szkolnych i realizują postulaty ekspertów i zalecenia unijne dotyczące kształcenia nauczycieli języków obcych. Jednocześnie wychodząc naprzeciw zwiększającym się wymaganiom co do nabywanych przez przyszłych nauczycieli kompetencji, zgodnie z najnowszymi tendencjami europejskimi, Centrum w nowym programie kształcenia wprowadza obligatoryjnie i promuje kształcenie nauczycieli dwuprzedmiotowych. Kształcimy zarówno nauczycieli dwóch języków obcych [przedmiot główny: angielski, francuski lub niemiecki; drugi przedmiot angielski, francuski lub niemiecki do wyboru] lub nauczycieli jednego języka obcego [przedmiot główny angielski, francuski lub niemiecki ] i przedmiotu historia i społeczeństwo.
Najważniejszymi atutami znowelizowanego modelu kształcenia nauczycieli języków obcych w Centrum zapewniającymi absolwentom korzystną pozycje i mobilność na rynku pracy jest kształcenie do nauczania dwóch przedmiotów, wyposażenie przyszłych nauczycieli w kluczowe obecnie kompetencje nauczycielskie obejmujące komponent językowy, interkulturowy, edukacyjny i psychologiczny, rozwijanie kompetencji samokształcenia i kształcenia ustawicznego, a także przygotowanie absolwentów Centrum do roli specjalistów w dziedzinie nauczania na odległość.