Indywidualny Tok Studiów

UCHWAŁA NR 22

RADY CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie zasad przyznawania oraz korzystania z indywidualnego toku studiów w CKNJOiEE UW

 

Rada Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej  Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§1

Uchwala się zasady przyznawania oraz korzystania z indywidualnego toku studiów w CKNJOiEE, których treść stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

 

Zasady przyznawania i korzystania indywidualnego toku studiów

 w CKNJOiEE UW


  1. O INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW (ITS) studenci CKNJOiEE UW mogą ubiegać się:

a.    z powodu studiów równoległych (studenci studiujący na innym wydziale UW lub na innej uczelni);

b.    z przyczyn zdrowotnych (studenci znajdujący się pod opieką BON UW);

c.    z innych ważnych przyczyn losowych.

 

2.  Zgodę na ITS udziela Kierownik właściwego Kolegium jednorazowo na jeden rok studiów.

3.  Podania w sprawie przyznania ITS powinny być składane nie później niż do dnia 20 października.

4.  Student studiujący w trybie indywidualnym nabywa prawo do ukończenia roku studiów w ciągu dwóch lat akademickich.

5.   Podjęcie INDYWIDUALNEGO TOKU STUDIÓW nie zwalnia studenta z obowiązku zrealizowania wszystkich przedmiotów objętych   programem nauczania w poszczególnych kolegiach wchodzących w skład CKNJOiEE.

6.  ITS nie uprawnia do zaliczania przedmiotów eksternistycznie, a student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych objętych ustalonym dla niego programem, oraz zaliczać je w terminach przewidzianych ogólnym planem studiów.

7.    Student ITS ma obowiązek zrealizowania do końca okresu studiów ewentualnych różnic programowych.

8.   Obowiązkowe minimum programowe do realizacji w ciągu jednego roku obejmuje wszystkie przedmioty bloku Praktycznej Nauki  Języka (wraz z egzaminem) oraz wybrane przedmioty wskazane przez studenta.

9.   Student traci prawo do indywidualnego toku studiów, jeżeli nie wypełni w terminie zadań wynikających z uzgodnionego programu na dany semestr/rok akademicki.

10.    W uzasadnionych przypadkach Kierownik Kolegium może zdecydować o innej formie ITS, np. dla studentów bardzo dobrych (którzy uzyskali średnią wyższa niż 4,85) lub jeśli wymaga tego stan zdrowia studenta. W takim wypadku Student wraz z wyznaczonym prze Kierownika Kolegium opiekunem ustalają indywidualny plan studiów.