Informacje dla nowo przyjętych studentów UKKNJA w roku akademickim 2018/2019

Informacje dla nowo przyjętych studentów UKKNJA w roku akademickim 2018/2019

(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych)

www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknja/informacje_nowoprzyjeci

 

Uprzejmie informujemy, że każdy nowo przyjęty  student UKKNJA JEST ZOBOWIĄZANY przed początkiem roku akademickiego zapisać się do wybranej przez siebie grupy zajęciowej ze specjalności głównej oraz specjalności dodatkowej.  Na semestr letni student zostaje przepisany automatycznie.

Każdy  nowo przyjęty student UKKNJA jest zobowiązany zapisać się na:

  1. zajęcia specjalności głównej – „Nauczanie języka angielskiego” (rejestracja tylko dla studentów studiów stacjonarnych)
  2. oraz zajęcia specjalności dodatkowej –  „Nauczanie języka francuskiego” lub „Nauczanie języka niemieckiego” lub „Nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie”
    (rejestracja zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych zaocznych)

Harmonogram rejestracji:

17.09.2018 r. – 24.09.2018 r. – I tura, start godz.21.30

25.09.2018 r. – 28.09.2018 r. – II tura – giełda grup, start godz.21.30

Miejsce rejestracji: https://usosweb.uw.edu.pl/

Instrukcje: http://usosownia.uw.edu.pl/node/108

UWAGA!

Przed przystąpieniem do zapisów prosimy o: 
– sprawdzenie działania hasła logującego do systemu (hasło wygenerowane przy rejestracji do IRK, logowanie będzie możliwe do systemu USOSweb po immatrykulacji, tj. po 10 września), a w razie problemów   kontaktowanie się z sekretariatem UKKNJA
– zapoznanie się z aktualną wersją planu zajęć, który znajduje się na stronie Kolegium
w zakładce studenci/plany zajęć.

===============================

Prosimy również, zgodnie z zaleceniem Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia  prof. Jolanty Choińskiej-Mika zapoznanie się z: 

– Wykazami przedmiotowymi:

– studia stacjonarne [zobacz]

 – studia niestacjonarne zaoczne [zobacz].

– Szczegółowymi zasadami studiowania [zobacz]

– Regulaminem Studiów na UW [zobacz]

 ===========================

Harmonogram Dni Adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych zaocznych Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w roku akademickim 2018/2019 [zobacz]

===========================

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 16 z dnia 18 kwietnia 2007 każdy student jest zobowiązany posługiwać się uniwersyteckim adresem e-mail (nazwa@student.uw.edu.pl).

Link do poczty UW:

http://google.uw.edu.pl/

===========================

Bardzo prosimy nowo przyjętych studentów o nierejestrowanie się na lektoraty na roku pierwszym. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z programem studiów każdy student UKKNJA jest zobowiązany do zaliczenia czterech semestrów lektoratu każdy po 60 godzin na drugim i trzecim roku studiów.

===========================

OPŁATY ZA STUDIA – CZESNE

Wszyscy studenci UKKNJA , którzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za studia (czesne, powtarzanie, warunki) dokonują opłaty za studia jedynie poprzez indywidualne konto podane w USOSweb.  Przewodnik dotyczący płatności dostępny jest na stronie www.ukknja.uw.edu.pl/studenci/opłaty). Opłaty za studia można dokonać maksymalnie w trzech ratach w semestrze. W tym celu należy wybrać plan ratalny w systemie USOSweb. Wyboru planu ratalnego na rok akademicki 2018/2019 należy dokonać w terminie:  25-29.09.2018. Niedokonanie wyboru planu ratalnego powoduje konieczność wniesienia opłaty za semestr w całości. Termin wniesienia opłaty w całości za semestr zimowy 2018/2019 oraz pierwszej raty upływa 30.09.2018. Jednocześnie informujemy, że za nieterminowe uiszczenie opłat za studia system nalicza odsetki ustawowe (13 % w skali roku).