Stypendium socjalne

O stypendium socjalne wnioskować można tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

Wygenerowany w USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w Komisji Stypendialnej jednostki.

Istotna jest data złożenia wygenerowanego z USOSweb, wydrukowanego i podpisanego wniosku w komisji stypendialnej Wydziału.

W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca stypendium socjalne wypłacane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Warunki przyznania stypendium socjalnego

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.

Do wniosku student załącza dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Student, który w trakcie roku akademickiego przenosi się z jednej jednostki organizacyjnej UW do innej jednostki organizacyjnej UW, traci prawo do pobierania stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w poprzedniej jednostce. W nowej jednostce organizacyjnej student, może ubiegać się o świadczenia na zasadach ogólnych.

O stypendium socjalne mogą ubiegać się także studenci cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.);
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
9) posiadający ważną Kartę Polaka.
Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

W przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenia pomocy materialnej mają być przyznane, lub po tym roku, ustalając przeciętny miesięczny dochód członka rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenia pomocy materialnej mają być przyznane, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenia pomocy materialnej mają być przyznane, dochód członka rodziny powiększa się o kwotę osiągniętego przez niego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.

W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Miesięczną wysokość dochodu student oblicza zgodnie z zasadami określonymi w art. 179 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczegółowego wykazu zawartego w załączniku nr 2 Regulaminu i dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego stosowne oświadczenie na piśmie.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 23 ust. 1:
1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2
lub
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Prawo do stypendium socjalnego jest ustalane ponownie w trakcie semestru w razie:
1) zwiększenia się liczby członków rodziny;
2) zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;
3) utraty dochodu;
4) uzyskania dochodu;
5) uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.

Student pobierający stypendium socjalne zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściwej komisji stypendialnej o okolicznościach, o których mowa wyżej i złożenia kolejnego wniosku o stypendium uwzględniającego te okoliczności.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Student, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student przedstawia oświadczenie, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał mu studiowanie oraz, że zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego nie może przekroczyć wysokości kosztów ponoszonych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się również student skierowany przez UW na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą, jeżeli udokumentuje zamieszkanie w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta w czasie odbywania tych studiów.

Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organ przyznający świadczenia o:

1) rezygnacji z zakwaterowania w domu studenta przez studenta lub jego małżonka;

2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu;

3) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący.

W wypadkach o których w powyższym zdaniu, student traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym niż dom studenta obiekcie.

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym