dr Urszula Chybowska

e-mail: uchybowska@uw.edu.pl 

Funkcje pełnione w CKNJOiEE
2016/2017 – kierownik UKKNJA
2012/2013 – 2015/2016 – zastępca kierownika UKKNJA ds. studenckich
2011/2012 – 2015/2016 – kierownik zespołu ds. praktyk w UKKNJA
Wykładane przedmioty: Elementy językoznawstwa, Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka
Zainteresowania naukowe: językoznawstwo kognitywne
Przebieg edukacji
1980-1984 Studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Angielskiej
1984-1986 Kontynuacja studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Anglistyki
1987 Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej; praca magisterska pt. „Nabokov as a Postmodern Writer”
1999-2004 Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim
2005 Uzyskanie stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „The Role of the Hearer in the Directive Speech Act: A Cognitive Study” napisanej pod kierunkiem prof. Elżbiety Górskiej

Doświadczenie zawodowe

1986-1987 I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, nauczyciel języka angielskiego
1987-1988 Krajowa Spółdzielnia Pracy „Oświata-Lingwista” w Warszawie; lektor języka angielskiego
1987- do chwili obecnej
Działalność tłumaczeniowa, tłumacz języka angielskiego
1988-1990 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; lektor języka angielskiego
1989-1998 Kursy językowe dla dzieci i dorosłych (Ośrodek Nauczania Języków Obcych PRIMA, Felberg British and American English School, ABC Language Centre, Białystok)
1990-1996 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
1994-1996 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
1997-2012 Zakład Języka Angielskiego, Katedra Neofilologii, Uniwersytet w Białymstoku
2000-2010 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „Inter-Lingua” w Białymstoku
2005-do chwili obecnej
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w WarszawieDziałalność naukowa

Konferencje, warsztaty, wykłady 

2001 Łódź—konferencja naukowa: „Językoznawstwo kognitywne w 2001 roku”, kwiecień 2001 r.
2001 Łódź—uczestnictwo w zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, kwiecień 2001 r.
2002 Białystok—referat: „Metonymy—a cognitive perspective” wygłoszony na konferencji: „Problemy Językoznawstwa i nauczania języków obcych”. Uniwersytet w Białymstoku, październik 2002
2004 Warszawa— referat „The role of the hearer in the metonymic structure of the directive scenario” wygłoszony na konferencji Warsaw-Hamburg Cognitive Linguistics Workshop— „Metonymy, metaphor, and related areas”, Uniwersytet Warszawski, styczeń 2004
2005 Białystok—referat „The hearer and the strength of the metonymic link within the directive speech act scenario” wygłoszony na konferencji „Relacje semantyczne w języku i w kulturze”, Uniwersytet w Białymstoku, 24-26 października 2005
2007 Kraków—referat: „When my wish is not your command: Exploiting the metonymic potential of the directive scenario” wygłoszony na X Międzynarodowej Konferencji Językoznawstwa Kognitywnego, Kraków, 15-20 lipca 2007
2011 Olsztyn—uczestnictwo w warsztatach językoznawczych Olsztyn Summer School of Linguistics—Cognitive Grammar: Theory, Practice and Beyond zorganizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 24-31 sierpnia 2011 r.
2011 Bielsko-Biała—uczestnictwo w konferencji Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar w Bielsku Białej; 26-27 września 2011 r.
2011 Warszawa—uczestnictwo w konferencji The Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar and Culture w Warszawie; 21-22 października 2011 r.
2012 uczestnictwo w konferencji Aspekty semantyczne i formalne językowych badań porównawczych w Białymstoku; 26-28 marca 2012 r.
2012 Łódź—uczestnictwo w seminarium Metodologie językoznawcze V w Łodzi, zorganizowanym przez Uniwersytet Łódzki; 9 maja 2012 r.
2013 Warszawa—uczestnictwo w konferencji Sympozjum Semantyczne CZŁOWIEK—JĘZYK—RZECZYWISTOŚĆ zorganizowanej z okazji 35-lecia konwersatorium Kierunki współczesnej semantyki, Warszawa; 18-19 kwietnia 2013 r.
2014 Warszawa—udział w konferencji III Kongres Języków Obcych PASE, 10-11 maja 2014 r.
2014    Warszawa—uczestnictwo w wykładzie „How to Build an English Clause” wygłoszonym przez twórcę gramatyki kognitywnej, Ronalda Langackera, w Instytucie Anglistyki UW, 17 maja 2014 r.
2015 York, Wielka Brytania—udział w 10th UK Language Variation and Change Conference zorganizowanej przez Uniwersytet w Yorku w dniach 1-3 września 2015 r.

Stypendia, programy, kursy
1993 Kopenhaga, Danmarks Laehrer Højskole i Londyn, Thames Valley University, Program Tempus-Prince, styczeń, maj 1993
1997 Manchester—Manchester University—Kurs „Computer Assisted Language Learning”, styczeń 1997
2002-2004 Cambridge—trzykrotny miesięczny pobyt na Uniwersytecie w Cambridge, Robinson College—stypendium przyznane przez Clifford and Mary Corbridge Trust—praca własna
2009 Coventry—cykl wykładów („Glimpses from the cognitive scene. Metonymy in language, thought and linguistic action”) wygłoszonych w ramach programu zagranicznej wymiany naukowej Erasmus LLP w roku akademickim 2008/ 2009; University of Warwick, Centre for Translation and Comparative Studies, 5-11 maja 2009

Ważniejsze publikacje 
• “Metonymy—a cognitive perspective”. W: Miatluk, Hanna, Krzysztof Bogacki i Hanna Komorowska (red.) Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 2003.
• “The role of the hearer in the directive speech act”. W: Górska, Elżbieta i Günter Radden (red.) Metonymy-Metaphor Collage. Warszawa: Warsaw University Press. 2005.
• “The hearer and the strength of the metonymic link within the directive speech act scenario”. W: Bogacki, Krzysztof i Hanna Miatluk (red.) Relacje semantyczne w języku i kulturze. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 2006.
• “When my wish is not your command: Exploiting the metonymic potential of the directive scenario”. Acta Philologica (Język nowego tysiąclecia) 34, 32-42. Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Warszawa 2008.

Działalność popularyzatorska 
• Tłumaczenie—Art of Life, Death and Dying: Forty-Nine Moments of Bardo in Tibetan Buddhism. Tadeusz Skorupski. Warszawa: Muzeum Azji i Pacyfiku, 2008.
• Tłumaczenie wersji angielskiej—Truso. Między Weonodlandem a Wittlandem/Between Weonodland and Wittland. Marek Franciszek Jagodziński. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, 2010.
• Tłumaczenie wersji angielskiej—Krynica na starej fotografii/Old Photographs of Krynica. Praca zbiorowa (Album opracowany przez pracowników Biblioteki Publicznej w Krynicy-Zdroju). Tarnów: S-CAN Wydawnictwo s.c., 2011.
• Tłumaczenie wersji angielskiej—Żydowskie krajobrazy/Jewish Landscapes. Marek Tomaszewski. Tarnów: S-CAN Wydawnictwo s.c., 2012.
• Tłumaczenie wersji angielskiej—Gmina Szczurowa. Tarnów: S-CAN Wydawnictwo s.c., 2012.
• Redakcja anglojęzyczna/copy editor—The Royal Castle in Warsaw. A Complete Catalogue of Paintings c. 1520-c. 1900. Dorota Juszczak i Hanna Małachowicz. Warszawa: Zamek Królewski, 2013.
• Korekta i tłumaczenie tekstów na język angielski do Białoruskich Zeszytów Historycznych, półrocznika wydawanego przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku

Nagrody i wyróżnienia
1988 Wyróżnienie w konkursie otwartym miesięcznika „Literatura na Świecie” i Wydawnictwa Literackiego na przekład fragmentu angielskiej powieści Vikrama Setha pt. „The Golden Gate”
1997 Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę dydaktyczną
1998 Nagroda Rektora UwB za działalność organizacyjną
2002 Nagroda Rektora UwB za działalność organizacyjną
2005 Nagroda Rektora UwB za pracę naukową
2007 Nagroda Rektora UwB za działalność organizacyjną
2008 Nagroda Rektora UwB za działalność organizacyjną