prof. UW dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

Imię i nazwisko: Renata Nowakowska-Siuta
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: r.nowakowska@uw.edu.pl

Dyżury

Kariera naukowa: 
• habilitacja: nauki humanistyczne, pedagogika, specjalność pedagogika porównawcza, 2009, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
• doktorat: pedagogika, 1998, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
• magisterium: pedagogika, 1994, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe: pedagogika porównawcza, europejska polityka oświatowa, kształcenie nauczycieli, kultura szkoły

Granty i projekty badawcze: 
Główny wykonawca w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki pt. Racjonalność procesu kształcenia w perspektywie interesów poznawczych jego uczestników. Kierownik projektu: prof. Bogusław Milerski.
Wykonawca w projekcie „Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” nr projektu WND-POKL.03.03.02-00-020/10 realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonawca w badaniach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych prowadzonych w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego „Problemy i perspektywy wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce” (1 H01F 018 17). Kierownik grantu: dr hab. Maria Wójcicka prof. UW.
Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):
2015 i 2016: nagroda I stopnia za działalność naukową i organizacyjną Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
2015: nominacja w konkursie Eduinspirator 2015 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
2014: nagroda studentów Uniwersytetu Warszawskiego – Nauczyciel Akademicki Roku w kategorii nauki społeczne.
2003 i 2004: Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za znaczące osiągnięcia naukowe.
Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:
Ekspert Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020: „Marie Skłodowska-Curie Actions Fellowships”.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Od roku 2000 Ekspert zewnętrzny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, ocena projektów w ramach europejskich programów edukacyjnych: Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów, Comenius – Regio, Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS EEA grants).
Od 2007 Członek Europejskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej CESE – Comparative Education Society in Europe.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej.
Członek Stowarzyszenia Naukowego im. Janusza Korczaka.
W latach 2010-2013 sekretarz redakcji czasopisma „Studia z Teorii Wychowania”, a od 2014 zastępca redaktora naczelnego tego periodyku.
Członek Rady Naukowej czeskiego czasopisma „Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu”.
Stały recenzent kwartalnika czasopism: „Studia Edukacyjne” i „Społeczeństwo-Kultura-Edukacja”.

Współpraca międzynarodowa:
27.11. – 2. 12. 2005  Akademia Pedagogiczna w Krems, udział w forum międzynarodowym poświęconym kształceniu nauczycieli.
30. 03. – 8.04.2005 – udział w programie Socrates Erasmus Teacher Studies, pobyt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Complutense w Madrycie.
1. 05. – 14.05. 2001 –Uniwersytet w Hamburgu. Wymiana bilateralna Uniwersytetu Warszawskiego.
Działalność organizacyjna:
W latach 2014-2016 koordynatorka projektów dydaktyczno-naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej upowszechniających dialog i wiedzę o Polsce i Izraelu przeznaczonych dla młodzieży polskiej i izraelskiej, organizowanych wspólnie z Fundacją Living Bridge oraz Spark Pro.
W 2012 organizator międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki” przeprowadzonej we współpracy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Domem Spotkań z Historią, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Instytutem Goethego w Warszawie, Austriackim Forum Kultury oraz Czeskim Centrum.
W latach 1999-2005 organizator polsko-niemieckich konferencji naukowych, organizowanych przez Wydział Pedagogiczny UW oraz Uniwersytet w Lipsku cyklicznie i przemiennie w Polsce i w Niemczech.

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:
Współpracuje z wieloma instytucjami edukacji, kultury, a także administracji państwowej: Centralną Komisją Egzaminacyjną, Najwyższą Izbą Kontroli, Instytutem Kultury Polskiej w Wiedniu, Domem Spotkań z Historią w Warszawie, Polskim Radiem, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
W roku 1994 była stażystką Fundacji Synapsis.
W latach 1993-1994 była stażystką Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin, gdzie pracowała pod kierunkiem Magdaleny Grodzkiej.

Najważniejsze publikacje naukowe:
Nowakowska-Siuta, R. (2016). Miejsce “pedagogiki szkolnej” w naukach o wychowaniu. Anglosaskie dyskusje i kontrowersje. Studia edukacyjne, 39, 47–60. doi:10.14746/se.2016.38.3
Nowakowska-Siuta, R. (2016). Kamień na kamieniu. O zasadzie kompletności w pracy szkoły. In S. Jaskulska (Ed.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? (pp. 205–225). Warszawa: Wolters Kluwer.
Nowakowska-Siuta, R. (2016). Maszyny i ludzie. O źródłach podmiotowości, perspektywach dialogu i technologicznym po(d)stępie w edukacji szkolnej. In D. Jankowska & M. Grzelak-Klus (Eds.), Pedagogika dialogu : dialog jako droga rozumienia i samorozumienia (pp. 142–152). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Nowakowska-Siuta, R. (red.) (2015). Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group.. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
Nowakowska-Siuta, R. (2015). Racjonalność procesu kształcenia – teorie, problemy, dylematy. Studia z Teorii Wychowania, V(1), 19–32. Retrieved from http://www.chat.edu.pl/downloads/SzTW/Studia_z_Teorii_Wychowania_tom_V_2015_1_10_druk_mniejszy.pdf
Nowakowska-Siuta, R. (2015). Współczesne wyzwania wielokulturowości w perspektywie pedagogicznej. In R. Nowakowska-Siuta (Ed.), Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
Nowakowska-Siuta, R., & Śliwerski, B. (2015). Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Nowakowska-Siuta, R. (2014). Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Nowakowska-Siuta, R. (Ed.). (2014). Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Nowakowska-Siuta, R. (2012). Kilka uwag o problemach kształcenia nauczycieli w krajach Unii Europejskiej i Polsce. Studia z Teorii Wychowania, III(1 (4)), 191–199.
Nowakowska-Siuta, R. (2011). Co to znaczy być nauczycielem, czyli o tworzeniu (nie)codzienności w klasie szkolnej. Bonar J., Buła A. (red.), Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć (pp. 11–30). Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
Nowakowska-Siuta, R. (2011). O roli kulturowych doświadczeń w konstruowaniu indywidualnego rozwoju uczniów. Studia edukacyjne, (15), 25–37.
Nowakowska-Siuta, R. (2011). Mały człowiek – wielkie wyzwania. O nowych europejskich rozwiązaniach systemowych w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI, (1), 71–77.
Nowakowska-Siuta, R. (2009). Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
Nowakowska-Siuta, R. (2007). Kwestie historyczne w komparatystyce. Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
Nowakowska-Siuta, R. (2005). Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Nowakowska-Siuta, R., Drogosz-Zabłocka, E., & Minkiewicz, B. (2002). Licencjat w uczelni i na rynku pracy. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.
Nowakowska-Siuta, R. (2002). Szkolnictwo w Polsce i Niemczech 1945 – 2001.Wybrane aspekty porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.