OPŁATY ZA STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W UKKNJA

Wszyscy studenci UKKNJA , którzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za studia (czesne, powtarzanie, warunki) dokonują opłaty za studia jedynie poprzez indywidualne konto podane w USOSweb. Przewodnik dotyczący płatności dostępny jest dostępny. Opłaty za studia można dokonać maksymalnie w trzech ratach w semestrze. W tym celu należy wybrać plan ratalny w systemie USOSweb. Wyboru planu ratalnego na rok akademicki 2017/2018 należy dokonać w terminie:28 -29.09.2017. Niedokonanie wyboru planu ratalnego powoduje konieczność wniesienia opłaty za semestr w całości . Termin wniesienia opłaty w całości za semestr zimowy 2017/2018 oraz pierwszej raty upływa 30.09.2017.

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich
w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 26 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały nr 135 Senatu UW z dnia 27 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym,opłaty za studia powinny być uiszczane w terminie określonym przez Dyrektora CKNJOiEE UW w harmonogramie opłat (zgodne ze złożoną przez studenta deklaracją w USOSWeb). Za nieterminowe uiszczenie opłat za studia pobierane są odsetki ustawowe. (w wysokości 13% w skali roku)

Jak uzyskać fakturę ?