dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

e-mail: m.skrzypek@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2017/18: WTOREK 14.00-15.00, pok. 106, I piętro, Al. Niepodległości 22

Stanowisko: 

Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Stopień naukowy:

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskany na Wydziale Neofilologii UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Zając, temat rozprawy: Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych (na przykładzie języka francuskiego jako obcego). 2013 r.

Ukończone studia podyplomowe:

 • Coaching i Mentoring – Uniwersytet SWPS Warszawa (2016)
 • Zarządzanie Edukacją a Integracja Europejska – Politechnika Gdańska (2004)
 • Edukacja Dzieci Zdolnych – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2003)
Dodatkowe kwalifikacje: egzaminator maturalny z j. francuskiego, egzaminator z zakresu egzaminu maturalnego z j. francuskiego dla klas dwujęzycznych, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trener, coach, mentor, tłumacz przysięgły j. francuskiego

Praktyka zawodowa:

 • wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone zajęcia: dydaktyka przedmiotowa, seminarium dyplomowe (licencjackie) oraz praktyczna nauka języka francuskiego. Od 2013 r.
 • nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w specjalności języka francuskiego. Nauczane przedmioty: praktyczna nauka języka francuskiego, dydaktyka nauczania wczesnoszkolnego i analiza tekstu literackiego. W tym: od 1 grudnia 2011 do 30 września 2014 wicedyrektor NKJO w Bydgoszczy oraz od 1 października 1999  do 30 listopada 2011 kierownik praktyk pedagogicznych w specjalności języka francuskiego w NKJO w Bydgoszczy (organizacja praktyk słuchaczy w szkołach ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkolach; koordynacja praktyk śródrocznych i całorocznych; opracowywanie planów pracy i szkolenie nauczycieli – opiekunów praktyk).
 • nauczyciel metodyki nauczania j. francuskiego i opiekun praktyk studenckich w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2003-2007.
 • wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli nt. Elementy pedagogiki i psychologii szkolnej w ramach Podyplomowego Studium Nauczania Języka Francuskiego. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2003-2004.
 • koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli j. francuskiego w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko mazurskim w ramach ogólnopolskiego programu COFRAN-CODN-MEN. 2002-2008.
 • nauczyciel j. francuskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy (w gimnazjum i w liceum), współautorka modułowego programu autorskiego dla klas o profilu lingwistyczno-humanistycznym. Pomysłodawca i realizator otwarcia pierwszych w województwie klas dwujęzycznych z językiem francuskim. 2002-2011.
 • tłumacz przysięgły języka francuskiego. Od 1994 r.

Najważniejsze publikacje:

Po doktoracie:

 1. (2015) „Model odwróconej klasy w procesie nauczania i uczenia się języka obcego.” In: Kwiek K. (red.) Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych, str. 19-28. Seria 12/15 nr 7. Lublin: Werset.
 2. (2015). „Le Portfolio Européen des Langues (PEL) et son impact dans le développement de la compétence plurisociolinguistque d’apprenants de français en Pologne”. Français et Société. 30. Str. 47-52. Bruxelles: Service de la langue française, Fédération Wallonie-Bruxelles et les Editions E M E.
 3. (2015). „Compétence pluri(inter)lingue ) une perspective nouvelle pour la construction d’une compétence linguistique”. In Kucharczyk R. & Smuk M. (red.) Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue, str. 159-170. Varsovie : Institut d’Etudes Romanes.
 4. (2015). „Apprendre à apprendre : une idée ancienne passée à la loupe de sa praticabilité. Bilan d’une expérience réalisée au collège „. In Sowa M. (red.) Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, str. 265-274. Lublin: Werset.
 5. (2015). „Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu.” Języki Obce w Szkole 1. 23-30.
 6. (2015). Ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego. Zbiór testów 2009-2014. Lublin: Werset. Współredakcja: Deckert M., Kalinowska E.
 7. (2015). Poradnik dla opiekunów i instytucji kształcących przyszłych nauczycieli języków obcych. Bydgoszcz: ArtStudio. Współredakcja: Kretek I., Nowikiewicz E.
 8. (2015). Poradnik dla studentów przyszłych nauczycieli języków obcych. Bydgoszcz: ArtStudio. Współredakcja: Kretek I., Nowikiewicz E.

Przed doktoratem:

 1. (2011). „Langues sans frontières: à travers les langues et les cultures vers un référentiel des compétences, ressources et micro-compétences plurielles”. In Sowa M. (red.) L’interculturel en pratique, str. 39-49. Seria 12/15 nr 1. Lublin : Werset.
 2. (2010). „Glossaire d’équivalences français-polonais.” In Robert, J-P., Rosen, E. Dictionnaire pratique du CECR, str. 345-350.Paryż : Ophrys. Współautorka: Zając J.
 3. (2008). „Uczę (się) refleksyjnie, więc jestem …autonomiczny? – podejście refleksyjne na lekcjach języka obcego w gimnazjum”. In Pawlak, M. (red.) Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?, 245 – 255, Poznań – Kalisz – Konin: UAM.
 4. (2008). „Travail en équipe – une compétence générique pour la réalisation des projets éducatifs et associatifs. Bulletin SUF 62. 28-29. Praga : SUF.
 5. (2008). „Les itinéraires de découverte en classe de FLE–un exemple concret des démarches interdisciplinaires vers un développement des compétences linguistiques et des compétences clés.” Dialogues et Cultures. Paris : FIPF.
 6. (2006). : „W skrócie o Europejskim Portfolio Językowym – nowej pomocy dydaktycznej dla nauczyciel, uczniów i studentów” In publikacja pokonferencyjna zawierająca referaty wygłoszone na IV Konferencji doskonalenia nauczycieli NKJO, Bydgoszcz.
 7. (2004). „TCF – test de connaissance du français.” Języki Obce w Szkole 1. 48 – 53. Współautorka: Korzon M.
 8. (2003). „Kilka spostrzeżeń na temat nauczania dzieci języków obcych, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie…” In Referaty wygłoszone na I Konferencji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli NKJO, 22 – 26, Bydgoszcz: NKJO.
 9. (2002). „Na początku był obrazek…- o komiksie. Integracja Międzyprzedmiotowa w gimnazjum. Propozycja ścieżki edukacyjnej w klasie I o profilu humanistyczno-lingwistycznym.” Języki Obce w Szkole 5. 72 – 75. Współautorki: Górna, A., Nakielska-Kowalska, A., M., Raszka, D., Zimna-Nowak, H.