WYMIANA MIĘDZYNARODOWA UKKNJF

Program Erasmus+ w UKKNJF

UKKNJF uczestniczy w programie Erasmus od początku działania tego programu w naszej uczelni – (początkowo Sokrates-Erasmus, następnie LLP – Erasmus, a obecnie Erasmus+).

Koordynatorem ds. mobilności w naszym Kolegium jest :

Janina Zielińska – j.zielinska@uw.edu.pl

Podpisane umowy umożliwiają studentom otrzymanie stypendium i odbycie jednego semestru studiów na partnerskiej uczelni zagranicznej. Przedmioty zaliczone za granicą są równoważne z zaliczeniem semestru studiów w UKKNJF.

Studenci wyjeżdżają na uczelnie zagraniczne na III roku studiów, w semestrze zimowym lub letnim. Zgłaszanie kandydatur i rekrutacja na studia zagraniczne odbywają się na początku semestru letniego – na następny rok akademicki. O otrzymaniu stypendium decydują następujące elementy: średnia ocen (zaliczenia i egzaminy), włączanie się w życie kolegium i uczelni, jakość listu motywacyjnego oraz ogólna postawa studenta.

UKKNJF ma podpisane umowy z następującymi uczelniami zagranicznymi ramach Akcji 1 programu Erasmus+ (lata 2014-2020):

Belgia, Liège, Haute Ecole Libre Mosane (HELMo)

Belgia, Mons, Haute Ecole Provinciale de Hainaut–Condorcet

Belgia, Gandawa, Artevelde University College Ghent

Francja, Université Paris- Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Francja, Université d’Orléans, ESPE

Hiszpania, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha

Szwajcaria, Fribourg, University of Fribourg

Szczegółowe informacje na temat wymiany na poszczególne lata są ogłaszane na stronie internetowej UKKNJF i na tablicy ogłoszeniowej w korytarzu naszej jednostki na przełomie semestru zimowego i letniego.

Informacje na temat wymiany z Szwajcarią

Informacje na temat programu Erasmus+

Prezentacja programu w języku francuskim

Prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na temat programu Erasmus + w sektorze szkolnictwa wyższego: Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego