SPRAWY SOCJALNE UKKNJF

PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Wprowadzenie
– Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, wprowadzony zarządzeniem nr 15 Rektora UW z dnia 10 maja 2006 r. , tekst ujednolicony:

http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/rpm.pdf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), tekst ujednolicony:

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051641365&type=3&name=D20051365Lj.pdf         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.UNr 228, poz. 2255, z późn. zm.), tekst ujednolicony:

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20032282255&type=3&name=D20032255Lj.pdf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), tekst ujednolicony:

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19600300168&type=3&name=D19600168Lj.pdf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2008/2009, informacja na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=922&news_id=7128&layout=2&page=text  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Wzory decyzji administracyjnych dotyczące stypendiów:

http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=55 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. Przyjmowanie wniosku stypendialnego
Sprawdzenie dokumentów załączonych do wniosku

Kompletny wniosek powinien zawierać minimum: Dokumenty stwierdzające liczbę członków rodziny studenta: Kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci, jeśli dotyczy.
Kopie aktów zgonu rodzica lub opiekuna, jeśli dotyczy.
Kopia aktu małżeństwa, jeśli dotyczy.
Kopia prawomocnego wyroku sądowego o rozwodzie lub separacji, jeśli dotyczy.
Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, właściwe w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu, wystawione po 15 maja potwierdzające dochód objęty opodatkowaniem wszystkich wymienionych członków rodziny studenta za rok kalendarzowy poprzedzający okres, w którym student występuję o świadczenie.
Sprawdzenie czy wszelkie wymagane pola w wniosku zostały wypełnione

Osoba przyjmująca wniosek stypendialny powinna sprawdzić, czy wszystkie pola wniosku zostały wypełnione przez studenta, czy student jest wymieniony w tabeli członków rodziny, oraz czy wniosek został podpisany osobiście przez STUDENTA.
Jeśli wniosek jest niekompletny, wtedy Komisja Stypendialna ma dwie możliwości: Nie przyjąć niekompletnego wniosku lub przyjąć niekompletny wniosek i wręczyć pisemne wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 7 dni. W razie nie uzupełnienia wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

Poświadczenie przyjęcia wniosku przez pracownika administracji/członka Komisji Stypendialnej oraz wpisanie daty złożenia wniosku

W odpowiedniej rubryce wniosku członek administracji UW powinien wpisać datę wpłynięcia wniosku oraz potwierdzić ją podpisem.Jeśli wniosek wpłynął do 10 dnia danego miesiąca student ma prawo do otrzymania stypendium od tego miesiąca, jeśli po 10 dniu danego miesiąca stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca.

3. Rozpatrywanie wniosku
Porównanie załączonych dokumentów ze stanem opisanym we wniosku

W początkowej fazie rozliczenia wniosku rozliczający powinien sprawdzić czy stan rodziny przedstawiony przez studenta potwierdzony jest przez dołączone dokumenty i czy wszystkie osoby z rodziny studenta są reprezentowane na wniosku oraz w dokumentach.

Sprawdzenie pozostałych przesłanek do ewentualnej odmowy przyznania świadczenia: Status studenta
Tryb studiów, przy okazji stypendium mieszkaniowego
Inne przesłanki, w tym : powtarzanie roku, otrzymywanie świadczeń na innych jednostkach, urlopy okolicznościowe
Obliczenie dochodu na osobę w rodzinie na podstawie odpowiednich zaświadczeń (wg. Załącznika nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego)

Następnie rozliczający powinien obliczyć średni dochód netto na osobę w rodzinie na podstawie odpowiednich zaświadczeń (wspomniane w punkcie 2a oraz ewentualnie inne dokumenty). Przy dochodzie wynikającym ze stosunku pracy oblicza się go w następujący sposób:

Od dochodu brutto odejmuje się koszty uzyskania przychodu, podatek należny od dochodu, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Otrzymany dochód netto (Na większości obecnie stosowanych zaświadczeń z US jest już podany w oddzielnej rubryce) dzielimy na 12.
Otrzymany średni miesięczny dochód netto dzielimy przez liczbę członków rodziny wnioskodawcy otrzymując średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie.
Przy dochodzie wynikającym z posiadania gospodarstwa rolnego oblicza się go w następujący sposób:

Dokładną ilość hektarów przeliczeniowych podanych na zaświadczeniu od organu gminy mnoży się przez wartość hektara przeliczeniowego. Roczny dochód z hektara przeliczeniowego publikowana jest przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie później niż do 23 września danego roku kalendarzowego.
Obwieszczenia prezesa GUS można znaleźć na stronach -Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -www.nauka.gov.pl w sekcji poświęconej pomocy materialnej
Roczny dochód z hektara przeliczeniowego dzieli się na 12 w celu uzyskania dochodu miesięcznego
Miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego w latach poprzednich:
Za 2005 -153,67 zł
Za 2006 -158,17 zł
Za 2007 -183,33 zł

Otrzymany średni dochód miesięczny netto dzielimy przez liczbę członków rodziny studenta otrzymując średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie.

4. Wydawanie decyzji administracyjnej
Dopasowanie do widełek ustalanych przez Prorektora ds. Studenckich UW

Wypełnienie wzoru odpowiedniej decyzji administracyjnej.

Członkowie Komisji Stypendialnej po rozpatrzeniu wniosku decydują o decyzji. Jeśli kwota na osobę w rodzinie przekracza limit ustalony przez prorektora ds. studenckich decyzja musi być odmowna
Jeśli o stypendium mieszkaniowe ubiega się student studiów niestacjonarnych decyzja musi być odmowna
Jeśli wszystkie podstawy do przyznania danego świadczenia są spełnione KS musi wydać decyzję pozytywną
Otrzymany dochód na osobę w rodzinie należy następnie dopasować do widełek stypendium socjalnego, mieszkaniowego i na wyżywienie ustalanych przez Prorektora ds. Studenckich UW i zarazem sprawdzić czy kwota nie przekracza limitu powyżej którego stypendium socjalne, mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie nie mogą zostać przyznane.
Jeżeli kwota dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza limitu dochodu uprawniającego do pobierania stypendium, kwotę stypendium wynikającą z widełek uznaje się za kwotę przyznanego stypendium socjalnego, mieszkaniowego lub na wyżywienie.
Odpowiednia decyzja powinna zostać wypełniona wedle wzoru decyzji administracyjnej oraz podpisana przez przewodniczącego/ą Komisji Stypendialnej lub osobę upoważnioną przez przewodniczącego/ą.
Na podstawie rozpatrzonych wniosków powinien zostać stworzony protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej
Wydanie decyzji studentowi

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia powinna zostać następnie doręczona osobiście (lub poprzez pocztę, w tym wypadku konieczne jest przechowywanie potwierdzenia odbioru) studentowi, który ma 14 dni na odwołanie się od decyzji Komisji Stypendialnej do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w przygotowaniu