WYTYCZNE REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ UKKNJF

Wytyczne redakcyjne pracy dyplomowej (licencjackiej) w UKKNKJF UW

Praca dyplomowa (licencjacka) powinna dotyczyć zagadnień z zakresu nauczania i uczenia języka francuskiego jako języka obcego w szkole podstawowej (I i/lub II etap edukacyjny).

Objętość pracy nie powinna przekraczać 50 stron. Minimum to 30 stron. Praca drukowana jest dwustronnie (oprócz strony tytułowej i oświadczeń)

Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów zapisujemy tą samą czcionką, stosując jedynie pogrubienie. Nie zwiększamy rozmiaru czcionki, nie podkreślamy, ani nie używamy żadnych „ozdobników”.

Interlinia 1,5.

Marginesy 2,5 cm z każdej strony.

Justowanie. Tekst w całej pracy powinien być wyrównany do lewego i do prawego marginesu.

Numeracja stron. Numerowanie stron rozpoczynam od strony ze spisem treści, wliczając wszystkie poprzedzające strony. (przykład: dwie strony tytułowe, dwie strony z oświadczeniami, a więc na stronie ze spisem treści pojawia się 5). Numery stron umieszcza się centralnie na dole strony.

Cytowanie w tekście pracy. Krótkie cytaty w pracy (do 3 linijek) bierzemy w cudzysłów. Cytowania powyżej trzech linijek umieszczamy w nowym akapicie i dla wyróżnienia piszemy kursywą. Każdy cytat powinien być opatrzony w tekście przypisem bibliograficznym podawanym w nawiasie. Przykłady:

– Cytowanie bezpośrednie

„Rytm mowy jest w każdym języku ściśle powiązany z innymi mięśniowymi ruchami ciała”. (Brown 1983 : 60)

– Parafrazowanie

Niektórzy językoznawcy (Brown 1988) uważają, że rytm mowy współistnieje z ruchami innych mięśni ciała.

Obowiązująca struktura pracy:

1. Strona tytułowa 1 (zawiera: pełną nazwę instytucji, imię i nazwisko autora, nr albumu, tytuł pracy w języku francuskim, wskazanie promotora oraz miejsce i rok złożenia pracy)

2. Strona tytułowa 2 (j.w. , ale: tytuł pracy w języku polskim i pod nim tytuł pracy w języku angielskim). Należy również umieścić kod pracy.

3. Strony z oświadczeniami autora i promotora pracy (po polsku, według obowiązującego wzoru)

4. Spis treści (powinien mieć układ hierarchiczny, uwzględniać wszystkie elementy składowe pracy, poprawną numerację stron)

5. Synopsis – syntetyczne streszczenie w języku francuskim o objętości nie przekraczającej ¾ strony.

6. Streszczenie w języku polskim o objętości nie przekraczającej ¾ strony. Pod streszczeniem powinny znajdować się słowa kluczowe po polsku, (należy je pisać w mianowniku liczby pojedynczej, i oddzielać przecinkami), powinno ich być około 5-8.

7. Wstęp (Introduction) (nie powinien przekraczać dwóch stron, optymalna objętość 1,5 strony). Wstęp powinien zawierać następujące elementy:

– krótkie ogólne wprowadzenie w problematykę

– prezentacja tematu pracy

– uzasadnienie wyboru tematu pracy

– cele prace : cel główny i cele szczegółowe

– przyjęta metodologia

– prezentacja struktury pracy i syntetyczna prezentacja zawartości poszczególnych części, rozdziałów pracy

8. Poszczególne części (rozdziały, sekcje) pracy

Poszczególne części pracy powinny mieć zbliżoną objętość. Tytuł rozdziału powinien być ściśle powiązany z prezentowanymi w nim treściami. Każdy rozdział powinien zawierać wstęp, cel(e), rozwinięcie i podsumowanie.

Część teoretyczna (około ½ objętości pracy)

podzielona na rozdziały (podział uzasadniony strukturą i materiałami wybranymi do części praktycznej)
Część praktyczna (około ½ objętości pracy)

prezentacja części praktycznej: wskazanie ścisłych związków między częściami teoretyczną i praktyczną
autorskie scenariusze lekcji (minimum 3) stanowiące cykl lekcji ściśle powiązanych z tematyką pracy
samoocena realizacji lekcji (tzw. fiches d’autoévalustion). Samoocena powinna uwzględniać:
– stopień realizacji celów lekcji

– rozplanowanie poszczególnych zadań

– efektywność działań nauczyciela

– efektywność pracy uczniów

– napotkane trudności w czasie realizacji lekcji

– sugestie i uwagi dotyczące ewentualnych korekt działań metodycznych

9. Wnioski ogólne (Conclusion)

ogólna ocena stopnia realizacji celów pracy
wskazanie głównych efektów przeprowadzonych analiz teoretycznych oraz badań własnych
wskazanie ewentualnych kierunków możliwości kontynuowania tematu
10. Bibliografia (wykaz literatury cytowanej w pracy 20-25 pozycji bibliograficznych: książki, artykuły, źródła internetowe) Wykaz bibliografii opracowujemy w porządku alfabetycznym wg nazwisk autorów.

Sposób opisu źródeł:

– Książka (jeden autor)

Gajos, M. 2010. Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

– Książka (dwóch i więcej autorów)

Robert, J-P., Rosen, E. 2010. Dictionnaire pratique du CECR. Paris: Éditions OPHRYS.

– Książka (zbiór tekstów, artykułów pod redakcją)

Baran-Łucarz, M. (réd.) 2014. Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

– Artykuł opublikowany w czasopiśmie

Piotrowska-Skrzypek, M. 2016. „Angielski szansą dla francuskiego, czyli refleksja o zintegrowanym nauczaniu językowym z perspektywy dydaktyki wielojęzyczności”. Neofilolog 46/2. 173-183.

– Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej

Smuk, M. 2014. „Savoir-être: wyzwanie epistemologiczne”. Dans: Baran-Łucarz, M. (réd.).

2014. Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego. 281-292.

– Źródła internetowe opatrujemy pełnym linkiem wraz z datą ostatniego dostępu.

11. Aneksy (ewentualnie)

dołączone materiały stworzone dla potrzeb części praktycznej
lub inne materiały dodatkowe (związane z tematyką pracy i częścią praktyczną)