PROGRAM MOST UKKNJF

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. Porozumienie o programie zajęć. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt. W momencie sporządzania Porozumienia o programie zajęć student powinien ustalić z Dziekanem ds. Studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek to Dziekan ds. Studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Uniwersytet Opolski
Papieska Akademia Teologiczna Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Aktualne informacje na temat programu znajdują się na stronach internetowych

www.most.amu.edu.pl

www.facebook.com/programmost2000
oraz w gablocie w siedzibie UKKNJF.