dr Marlena Deckert

e-mail: m.deckert@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018: pn 9.00-10.00
gabinet 8 (wejście przez Sekretariat UKKNJF), Al. Niepodległości 22, Budynek Dydaktyczny Ksawerów, parter

Stanowisko
Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Zastępca Kierownika ds. Studenckich Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW.

Kwalifikacje zawodowe
2013 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Obrona rozprawy doktorskiej pt.: Développer la compétence discursive lecto-scripturale en classe de français langue étrangère à travers les textes littéraires, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Paprockiej – Piotrowskiej.
2009 – 2013 Studia doktoranckie – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Romańskiej, Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków.
1989 – 1994 Filologia Romańska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Praca magisterska Analyse contrastive de quelques champs lexicaux concernant certains des sentiments en français et en espagnol, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Gawełko.

Studia podyplomowe
2015/2016 Studium Podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”  – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowe kwalifikacje

 • nauczyciel języka polskiego jako obcego.
 • nauczyciel języka francuskiego w programach Middle Years Program i International Baccalaurate.
 • egzaminator egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język francuski.
 • egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka francuskiego.

Praktyka zawodowa
Od 2013

 • Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. zastępca Kierownika ds. Studenckich w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego.
 • Prowadzone zajęcia: Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej oraz praktyczna nauka języka francuskiego.

2003 – 2014

 • Nauczyciel języka francuskiego w XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.

2010 – 2013

 • Doktorant – pracownik w Instytucie Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2009

 • Nauczyciel dyplomowany języka francuskiego.

1994 – 2012

 • Nauczyciel języka francuskiego w Międzynarodowych Szkołach Paderewski w Lublinie w ramach programu polskiego oraz programów międzynarodowych: Middle Years Program w gimnazjum i International Baccalaurate w liceum.

Działalność dodatkowa

 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego Langues et Cultures (LEC). Wydarzenia zorganizowane przez Koło Naukowe LEC.
 • Członek PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego :udział w pracach organizacyjnych Olimpiady Języka Francuskiego.
 • Koordynator wielostronnego projektu partnerskiego szkół w ramach programu Comenius Enseigner les langues autrement pour que vive l’Europe: Parlez l’Européen!w XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego nauczania w Lublinie – współpraca ze szkołami z Francji, Belgii, Szwecji i Norwegii oraz z ośrodkiem CNRS Atilf w Nancy (Francja).
 • Organizacja wydarzeń związanych z promocją języka francuskiego (Francuskojęzyczny Festiwal Teatralny dla młodzieży, Konkurs Wiedzy o Francji, Konkurs Języka Francuskiego – współpraca z Kuratorem Oświaty w Lublinie).

Publikacje
Deckert M. (2016) Od teorii do pragmatyki – elementy językoznawstwa w zintegrowanym nauczaniu gramatyki i leksyki na przykładzie tekstu literackiego. (Przyjęty do druku).
Deckert M. (2015) Nauczanie gramatyki języka francuskiego w rodzimym kontekście użytkowników języka polskiego. In. K. Kwiek (red.).  Lublin: IFR KUL, Seria 12/15.
Deckert M., Kalinowska E., Piotrowska-Skrzypek, M (red.) (2015) Ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego. Testy 2009-2014. Lublin : Werset.
Deckert M. (2013) Tekst literacki na lekcji języka obcego a kompetencja interkulturowa ucznia. In A. Kocjan (red.). Różnice kulturowe a nauczanie języka obcego, czyli dlaczego złota rybka czasem jest czerwona. Lublin : IFR KUL, Seria 12/15, 53-66.
Deckert M. (2012) Lecture littéraire en classe de FLE : un plaisir ou un rude labeur ? In : U. Paprocka-Piotrowska, M. Sowa (éds). Travaux de jeunes chercheurs. Acquisition et didactique des langues. Lublin : IFR KUL, Seria 12/15, 122-132.
Deckert M. (2012) Développer la compétence discursive « lecto-scripturale » en classe de FLE
à partir d’un texte poétique (exemple de L’albatros de Charles Baudelaire) In : T. Tomaszkiewicz et G. Vetulani (éds). L’apport linguistique et culturel français à l’Europe : du passé aux défis de l’avenir. Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM. 289-296.
Deckert M. (2012) Développer la compétence lectorale des textes littéraires au niveau débutant d’après Mémoires d’un touriste de Stendhal (Studia Romanica Belliana 2 : Langue, Culture et Médias, Université Matej Bel, Faculté des Sciences humaines, Département des Études romanes. Banska Bystrica: Aracne Editrice.
Deckert M. (2011) Intégrer l’interculturel dans les pratiques de classe de langue. In : Revue scientifique internationale, J. Bírová (éd). Cahier de Didactique du FLE dans les pays slaves, Octobre 2011, no 3, vol. 2, 31-41.
Deckert M. (2011) Specyficzne potrzeby uczniów realizujących program międzynarodowy w zakresie nauki języka francuskiego w gimnazjum Middle Years Programme. In: J. Knieja, S. Piotrowski (red.). Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. 107-116.
Deckert M. (2011) Exemple d’un parcours pédagogique visant la tâche de la mise en scène à partir du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. In : M. Sowa (éd.). L’interculturel en pratique. Lublin: Werset, 145-152.
Deckert M. (2005) Exemple d’une fiche pédagogique : Une fille de l’Est de Patricia Kaas. In : U. Paprocka-Piotrowska (éd.) Enseignant et Élève face à l’Europe. Lublin : Werset, 91-96.
Deckert M. (2002) Kreatywnie dès le début. In : K. Olejnik (red.). Konspekt (4/5). Lublin : Akademos, 18-19.

 

Zainteresowania naukowe
Dyskurs w świetle językoznawstwa kognitywnego – badanie języka jako zjawiska
odzwierciedlającego kreatywną naturę człowieka.

Pasje
Dom i ogród, muzyka i teatr.