Praktyki w UKKNJA

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

Zespół ds. praktyk

Kierownik praktyk

mgr Barbara Górska, b.gorska@uw.edu.pl

Opiekunowie praktyk

mgr Barbara Górska, b.gorska@uw.edu.pl ( III rok niestacjonarne zaoczne)
dr Piotr Sokołowski, piotrs@lm.pl (I rok stacjonarne i niestacjonarne zaoczne, I semestr SP – Praktyki O-W)
mgr Anna Walewska, anna.walewska@uw.edu.pl  (II rok stacjonanrne i niestacjonarne zaoczne, SP w zakresie nauczania drugiego przedmiotu)
dr Magdalena Junkieles, mjunkieles@gmail.com (III rok stacjonarne, III rok dod.spec.j.angielski,  SP w  specjalności nauczycielskiej)
mgr Ewa Kotkowska-Chmurzyńska ewakot@poczta.onet.pl (III rok – dod.spec z Historii i wiedzy o społeczeństwie)

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W UKKNJA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów I roku znajdują się w zakładce Praktyki opiekuńczo-wychowawcze

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów II roku

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku specjalności dodatkowej – nauczanie języka angielskiego

Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla studentów III roku specjalności dodatkowej – nauczanie historii i społeczeństwa – znajdują się w osobnej zakładce praktyki dydaktyczne – historia i społeczeństwo link TUTAJ

Dokumenty do pobrania

Dziennik praktyk z wzorem wypełniania [zobacz]

1.Załącznik nr 2 do skierowania (zgoda dyrektora/deklaracja mentora/potwierdzenie)

(wydrukować obustronnie na 1 kartce)

2.Załącznik nr 3 do skierowania (informator dla mentora)

(wydrukować obustronnie na 1 kartce) 

3. Załącznik nr 4 do skierowania (Karta oceny praktykanta)
(wydrukować obustronnie na 1 kartce)
 4. Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
5. Arkusz obserwacji

6. Lesson plan